Družice plně vyrobená v ČR bude zkoumat okolí Měsíce

Ambiciózní vesmírná mise LVICE2 s vědeckými přístroji Akademie věd ČR, ČVUT a MFF UK přinese hlubší poznání vesmírného prostředí v okolí Měsíce a pomůže při plánování budoucích misí do Sluneční soustavy.

Měsíc a jeho oběžná dráha se v současnosti stávají atraktivními destinacemi pro vesmírné mise. Ohledně vesmírného prostředí v okolí Měsíce však stále zůstává řada nezodpovězených otázek týkajících se radiace, fyziky plazmatu či množství prachových částic, které mají vliv na plánování budoucích misí.

Odpovědět na tyto otázky má navrhovaná ambiciózní česká mise Lunar VIcinity Complex Environmental Explorer (LVICE2), která pokoří hned několik prvenství v historii českého zkoumání vesmíru.

České akademické instituce mají bohaté zkušenosti s vědeckými instrumenty, které již létají na oběžné dráze Země. Sestavení celé družice mířící k Měsíci s vlastními vědeckými přístroji je však v České republice bezprecedentní.

LVICE2 bude také první českou družicí s kontrolou orientace i své oběžné dráhy. Výkonné motory družici umožní přesunout se z měsíční oběžné dráhy, kde bude měřit turbulence slunečního větru, do Lagrangeových bodů L4/L5 systému Země-Měsíc, které jsou vědeckou komunitou uvažovány jako vhodné místo pro budoucí vesmírné stanice. Zde bude LVICE2 hledat oblaka prachu a mikrometeoritů, tzv. Kordylewského mračna, jejichž výskyt v těchto místech je předpokládán, nikdy však nebyl přímo potvrzen.

Kromě uvedeného bude také družice měřit radiační prostředí v okolí Měsíce v průběhu solárního maxima, což poskytne důležité údaje pro návrh budoucích misí s lidskou posádkou.

Za návrhem, vývojem a integrací družice stojí firma esc Aerospace s.r.o., která již téměř 15 let působí na poli vývoje elektroniky a softwaru pro družice Evropské vesmírné agentury. Jejím partnerem je Stellar exploration EU s.r.o., jež poskytne družici pohon důležitý pro změnu trajektorie a systém napájení družice. Výpočty trajektorie a manévrů sondy bude zajišťovat Fakulta strojní ČVUT.

Matematicko-fyzikální fakulta UK vyvine pro misi novou konfiguraci přístroje Faraday Cup Analyser, jež bude spolu s magnetometrem vyvinutým Fakultou elektrotechnickou ČVUT zkoumat vlastnosti plazmatu slunečního větru a měřit jeho turbulence v okolí Měsíce.

Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT (FJFI) pro misi vyvine přístroj na měření radiace nabitých částic PARDAL2, jehož přímý předchůdce z FJFI nazvaný Spacepix Radiation Monitor osazený na družici VZLUSAT-2 měří radiaci na nízké zemské oběžné dráze.

Elektrické a magnetické antény Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR budou měřit elektromagnetické pole v okolí družice, ÚFA dále poskytne pozemní vysílací stanici Panská ves pro komunikaci s družicí.

“České firmy a instituce již mají zkušenosti s realizací družic pro oběžnou dráhu Země. Zkušenosti s návrhem vlastní lunární sondy otevřou České republice nové možnosti zajímavých projektů a položí základy pro další zkoumání Sluneční soustavy za hranicemi oběžné dráhy Země,” řekl Petr Suchánek, jednatel společnosti esc Aerospace.

Projekt LVICE2 je nyní ve fázi příprav. Do léta 2023 bude rozpracován návrh samotné družice i její oběžné dráhy a budou vytvořeny testovací verze jednotlivých vědeckých přístrojů. Po vyhodnocení návrhu v ČR i v ESA poté následující 2-3 roky potrvá dokončení návrhu družice, její výroba a testování. Start je plánován do roku 2026.

Přílohy: https://iris.esc-aerospace.eu/s/izsmCGadRwjiB6S

Kontakty pro novináře:

Petr Suchánek, jednatel společnosti esc Aerospace s.r.o.

Email: petr.suchanek@esc-aerospace.com

Lukáš Krincvaj, manažer projektu LVICE2

Email: lukas.krincvaj@esc-aerospace.com

Jakub Zamouřil, technický vedoucí projektu LVICE2

Email: jakub.zamouril@esc-aerospace.com

Webové stránky: www.lvice2.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-vesmír-věda-firmy-Aerospace-Serenity Valley Technologies

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.