ORLEN Unipetrol loni investoval do životního prostředí dvě miliardy korun

ORLEN Unipetrol loni investoval do životního prostředí 2 miliardy korun

ORLEN Unipetrol loni investoval do životního prostředí 2 miliardy korun

ORLEN Unipetrol loni investoval do životního prostředí 2 miliardy korun ORLEN Unipetrol loni investoval do životního prostředí 2 miliardy korun

Náklady skupiny ORLEN Unipetrol na ochranu a podporu životního prostředí dosáhly v minulém roce dvou miliard korun. Jediný zpracovatel ropy a jeden z nejdůležitějších výrobců petrochemikálií v České republice se dlouhodobě zasazuje o ochranu životního prostředí: průběžně modernizuje výrobu, snižuje objem emitovaných odpadních látek a optimalizuje energetickou náročnost. K významnému snížení došlo loni u emisí do ovzduší, a to díky zprovoznění nových energetických zařízení a rekonstrukci těch stávajících. Skupina chce se svou mateřskou společností dosáhnout do roku 2050 emisní neutrality. Během uplynulých pěti let vynaložil ORLEN Unipetrol na investiční a provozní náklady v environmentální oblasti již bezmála devět miliard korun.

"Nejpozději do roku 2050 chceme být emisně neutrální. V souladu s Evropskou unií jsme proto začali s realizací řady projektů na zvyšování efektivity výroby a snižování energetické náročnosti, které celé skupině pomohou tento ambiciózní cíl splnit. Jednou z aktuálních investic je i nová paroplynová teplárna k zajištění dodávek páry a elektrické energie pro Chempark v Litvínově, která umožňuje také spalování vodíku. Celkové výdaje na ochranu životního prostředí ve skupině ORLEN Unipetrol tak v roce 2020 dosáhly částky dvou miliard korun,“ komentuje generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol Tomasz Wiatrak a dodává, že náklady se týkaly již zmíněných investičních akcí, jejichž cílem je primárně zlepšit environmentální výkonnost, dále pak nákladů na provoz zařízení pro ochranu životního prostředí, úhrad poplatků, tvorby rezerv a sanačních prací.

ORLEN Unipetrol loni investoval 490 milionů korun zejména do výstavby nové kotelny etylenové jednotky a nového zařízení pro zpracování sulfidových louhů v Litvínově. Realizoval dále projekty rekonstrukce a obnovy kanalizačních a slopových systémů v rafinériích v Litvínově a Kralupech, výstavbu nového potrubí vyčištěné odpadní vody do Vltavy v kralupské rafinérii a výstavbu nové kotelny v neratovické Spolaně.

Nově instalované moderní technologie s vysokým stupněm konverze surovin, sníženým objemem odpadů a s vysokou energetickou účinností vedly oproti předcházející dekádě k celkovému snížení provozních nákladů, které se minulý rok ustálily na částce 855 milionů korun. Emise vypouštěných látek do životního prostředí byly v uplynulých pěti letech stabilizované právě díky rozsáhlým ekologickým investicím. V rámci ochrany ovzduší však meziročně došlo k významnému celkovému poklesu hodnot u NOx (oxidy dusíku) a SO2 (oxid siřičitý), a to o 13 % a 26 %.

Mimo jiné se ORLEN Unipetrol aktivně zapojuje do péče o životní prostředí formou projektů společenské odpovědnosti – chovem včel medonosných, zarybňováním řek Bíliny a Labe a podporou hnízdění sokolů stěhovavých. Spolanský med plní nejen všechny normy dle odborných testů Výzkumného ústavu včelařského, ale pravidelně získává zlatou medaili nejvyšší kvality v soutěži Český med. Během dlouholeté spolupráce s rybáři bylo do řeky Bíliny vypuštěno 10 tun ryb v hodnotě jednoho milionu korun a do Labe čtyři tuny ryb za přibližně 300 tisíc korun. Díky jedenáctileté spolupráci s neziskovým sdružením ALKA Wildlife se vylíhlo ve výrobních areálech skupiny již 40 mláďat kriticky ohrožených sokolů stěhovavých.

Keywords ČR-chemie-ropa-ekologie-firmy-ORLEN UNipetrol

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Energy, raw materials
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.