Staré zátěže mohou zkomplikovat výstavbu v Brně

Podle spolku Ukliďme Česko upravený návrh územního plánu města Brna ne zcela dostatečně reflektuje existenci ekologických zátěží, problematiku podzemních vod a podloží. Proto spolek podal připomínku k tomuto dokumentu, ve které doporučuje vyznačení problematických míst v územním plánu a navrhuje opatření před případnou zástavbou těchto lokalit.

Členové spolku namítají, že návrh územního plánu ne zcela dostatečně reflektuje otázku horninového prostředí, podzemních vod, geologických fenoménů (např. sesuvy, oblasti tvořené jílovitými horninami náchylnými např. vysychání, horizonty s napjatou zvodní atp.) a skutečnosti, jež vyplývají z existence řady nedořešených, nebo jen částečně vyřešených starých (a bohužel i nových) ekologických zátěží ve městě Brně.

„Tyto problémové lokality jsou tvořeny nejenom množstvím bývalých skládek domovního odpadu, ale bohužel i stavebního či nebezpečného odpadu (např. azbest, sudy s neznámými chemikáliemi). Navíc v Brně existují i lokality s nevyřešenou nebo zbytkovou kontaminací horninového prostředí a podzemních vod různými druhy ropných látek či chemikáliemi“, sdělil Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Tyto ekologické zátěže představují komplikaci pro jakoukoliv zástavbu jednak svým obsahem, ale také tím, že nejsou třeba dostatečně kompaktní (může dojít k poklesům), ale také např. nutností zvláštního nakládání s vodami při zakládání např. s pomocí uhlíkových filtrů nebo nebezpečím rekontaminace okolního prostředí např. při hloubkovém zakládání. „Rizikem může být také "propíchnutí" některých jílových vrstev nebo již špatná či neodborně provedená pažení vrtů, jež mohou vést též k podobným důsledkům,“ dodává geolog Aristid Franc.

Proto spolek doporučuje, aby v návrhu územního plánu bylo zcela výrazné upozornění zejména na bývalé skládky, oblasti s kontaminací horninového prostředí a vod, významné hydrogeologické vrty, stejně jako oblasti se složitými inženýrsko-geologickými poměry. Dřívější územní plán dříve tyto skutečnosti zobrazoval ve formě značky tzv. ochrany zvláštních zájmů. Tyto oblasti by měly být také označeny jenom jako podmínečně zastavitelné.

Kontakt:

Miroslav Kubásek

mirek@uklidmecesko.cz

Keywords ČR-ekologie-odpady-správa-Brno-Ukliďme Česko

Region
Brno region

Category
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.