Rozhovor s novým předsedou ČKAIT

Ing. Robert Špalek

Ing. Robert Špalek

Ing. Robert Špalek

Letošní Shromáždění delegátů, které se konalo 12. září 2020, zvolilo nové představitele ČKAIT. Předsedou se stal Ing. Robert Špalek, který dlouhá léta pracoval v představenstvu ČKAIT jako místopředseda (členem představenstva od roku 2003, místopředsedou od roku 2008) a zároveň je členem výboru oblasti ČKAIT Plzeň. Vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební. Je autorizovaný v oboru statika a dynamika staveb.


V sobotu jste se stal teprve třetím předsedou ČKAIT. Jaký je to pocit?


Veliká čest a ještě větší zodpovědnost. Pod vedením Václava Macha (volební období 1992-2008) a Pavla Křečka (volební období 2008-2020) se z ČKAIT stala silná stavovská organizace. Jak jsme slyšeli od hostů na Shromáždění delegátů ČKAIT v sobotu 12. září 2020, tak sesterská komora architektů, energetičtí specialisté i další nám závidí a chtěli by také využívat náš systém celoživotního vzdělávání a poskytování informací autorizovaným osobám. Více než aktivně jsme zapojeni do připomínkování právních a technických předpisů. Na poli rekodifikace stavebního zákona jsme odvedli a budeme i nadále odvádět velký kus práce.

Členem představenstva ČKAIT jste již od roku 2003. Čeho byste chtěl dosáhnout jako nový předseda ČKAIT?


Chci navazovat na předchozí práci. Zaměřím se mj. na veřejné zakázky a způsob jejich zadávání. Chtěl bych, aby hlavním kritériem přestala být cena za zpracování projektové dokumentace, ale konečně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek začala převažovat kritéria kvality. Letos se nám podařilo prosadit na MMR ČR Metodiku pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se o tzv. dvouobálkovou metodu, kde 60 % tvoří kritéria kvality a 40 % nabídková cena. Obdobný přístup by měl fungovat i u velkých zakázek. Vedle toho vidím prostor pro zlepšení v oblasti vzdělávání, kde se řada věcí v poslední době podařila posunout kupředu. Myslím tím např. webináře se záznamy přednášek a zejména konferenci STATIKA STAVEB 2020 Plzeň, které by mohly následovat i další obory naší činnosti. Vím, že existuje řada dalších konferencí, např. Dopravní konference, ale model přímé konfrontace praktiků a akademiků je podle mého názoru velmi užitečný a je vhodné s ním pracovat.


Čím podle Vás můžete pomoci ČKAIT?


Za dobu práce pro ČKAIT jsem si vybudoval bohaté kontakty u odborných institucí, správních orgánů a samosprávy. Doufám, že s jejich pomocí se mi bude dařit prosazovat společný zájem autorizovaných osob a veřejnosti na kultivaci vystavěného prostředí.


Jste statik. Jak se díváte na kauzu pádu konstrukce lávky přes Vltavu v Praze-Troji, která se v polovině září 2020 dostala před soud? Komora uskutečnila k této kauze tiskovou konferenci 23. června 2020 a vydala v tiskové zprávě svůj názor na obvinění.


To je zcela absurdní obžaloba. Tento týden bude před českým soudem stát ve světě uznávaný a oceňovaný mostní inženýr profesor Jiří Stráský, který lávku v Troji navrhl v roce 1984 a pak již nikdy neměl možnost se vyjádřit k údržbě ani prováděným rekonstrukcím. Dokonce ani nebyl nikdy informován o probíhající diagnostice a ani o tom, že stav lávky byl označen za velmi špatný až havarijní. Jak může být původní projektant dlouhodobě zodpovědný za odolnost a bezpečnost nosné konstrukce, když nemohl později ovlivnit způsob oprav a údržby, které se na jím navržené lávce později prováděly? Toto téma je v Komoře velmi živé, určitě o něm musíme vést diskusi se státními institucemi a je to jeden z úkolů pro nové představenstvo ČKAIT.


Co byste chtěl jako nový předseda změnit?


Určitě nechci dělat nějaké salto mortale. Komora funguje, a tak to musí zůstat i v dalším období. Měli bychom se ale naučit lépe komunikovat. Musíme si nastavit jasnou metodiku, jak budeme cíleně, účelně a přehledně informovat o výstupech a činnostech ČKAIT. Chci v tomto směru navázat na předchozí diskuse, schválený Strategický plán ČKAIT a předchozí činnost Kanceláře ČKAIT. Naší výhodou je značný odborný základ a rozsáhlý obsah témat, činností a aktivit, které Komora vykonává a které může komunikovat.


Ing. Markéta Kohoutová, šéfredaktorka časopisu Z+i, 773 222 338, marketa.kohout@gmail.com


Z profesního životopisu Ing. Roberta Špalka:

Členské číslo: 0200683 / Rok narození: 1962 / Obory autorizace: IS00 / Vzdělání: ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor KD

Praxe: Od roku 1986 pracoval v plzeňském Stavoprojektu jako statik. V roce 1989 ukončil státní závěrečnou zkouškou studium němčiny a poté pracoval pro zahraniční firmy ve Švýcarsku a Německu. V roce 1993 založil s dalšími společníky v Plzni projektovou kancelář TORION, ve které je doposud jednatelem a společníkem.

Funkce ČKAIT: Pracuje v Expertní skupině MMR ČR k zákonu o zadávání veřejných zakázek - ZZVZ, v pracovní skupině MMR ČR k rekodifikaci stavebního zákona pro procesní právo, Pojišťovací komisi ČKAIT a podílí se na spolupráci s německou, rakouskou a slovenskou profesní komorou. V minulém období vedl skupinu, která připravovala Soutěžní řád ČKAIT a vytváří metodické pokyny k ZZVZ s MMR ČR.


Odkazy z tiskové zprávy:

- V Praze Troji se zřítila lávka a co dál z pohledu odborníků? - tisková konference ČKAIT z 23. 6. 2020

- Má být projektant doživotně odpovědný za své dílo, když není informován o prováděných stavebních úpravách? (Ing. Robert Špalek pro Z+i 3/2020)

- Existuje vhodný smluvní vzor pro projektové práce? (Ing. Robert Špalek pro Z+i 2/2020)

- Celoživotní vzdělávání ČKAIT


Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, časopis Stavebnictví a internetový magazín Energeticky soběstačné budovy. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu.


ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za stavební a technologické inženýrské návrhy; je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.


ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.
Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Keywords ČR-stavby-architektura-personální-ČKAIT

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.