Dražebníci podporují elektronizaci úředně ověřeného podpisu

Platná legislativa neumožňuje úředně ověřený podpis nahradit elektronickými prostředky. Jedinou výjimkou je listinný dokument s úředně ověřeným podpisem a jeho následná autorizovaná konverze do elektronické podoby na přepážkách Czech POINT (Česká pošta, s.p., městské či obecní úřady, notáři, Hospodářská komora ČR). Proto Komora dražebníků vítá návrh poslance Jakuba Michálka na změnu účinnosti příslušného paragrafu zákona o právu na digitální služby (zák. č. 12/2020 Sb.).


Ověření podpisu je v současné době "koronavirové krize" časově náročné, v důsledku omezení provozních hodin na přepážkách. Po absolvování fronty je nutné i porušit vládní nařízení, protože při ověření totožnosti si musí podepisující osoba roušku sundat.

Snad nejvíce úředně ověřených podpisů musí zajisti dražebník, a to jak svých, tak i navrhovatelů dražeb, což jsou zejména insolvenční správci. Zákon o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.) ukládá povinnost opatřit úředně ověřeným podpisem smlouvu o provedení dražby, oznámení o dražbě, dražební vyhlášku, potvrzení o nabytí vlastnictví, doklad o způsobu úhrady ceny dosažené vydražením aj., když se draží nemovitosti. Navíc i insolvenční správce, jako navrhovatel dražby, musí vydat vydražiteli potvrzení o zpeněžení a zániku omezení vlastnického práva. To vše musí být s úředně ověřeným podpisem.


Paradoxem je, že dle zákona o elektronickém podpisu (zák. č. 227/2000 Sb.) bylo možné nahradit úředně ověřený podpis uznávaným elektronickým podpisem. Bohužel tento zákon byl nahrazen zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (zák. č. 297/2016 Sb.), který sice implementoval nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 směrnici EU (tzv. eIDAS), ale zrušil možnost elektronického ekvivalentu úředně ověřenému podpisu.

Úředně ověřit podpisy musí i další subjekty. Prodávající i kupující nemovitostí, realitní makléři, advokáti a další stojí ve frontách u přepážek na ověření podpisů, před podatelnami katastrálních úřadů. Totiž i podání na katastr, pokud by bylo provedeno elektroniky, např. datovou schránkou, musí být doloženo příslušnými dokumenty s úředně ověřenými podpisy. V současné době je jedinou možností elektronická konverze z listinných dokumentů, tj. zase do fronty k přepážce.


Komora dražebníků (KDČR) v minulých dnech oslovila premiéra Andreje Babiše, oba předsedy komor Parlamentu ČR, některé ministry a poslance, aby v rámci vládního návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru byla řešena i možnost nahrazení úředně ověřeného podpisu elektronickým podpisem.

Je sympatické, že nakonec místopředseda Ústavně právního výboru PS, poslanec Jakub Michálek podpořil výše uvedenou snahu KDČR a vytvořil geniálně jednoduchý poslanecký návrh, kterým pouze posunul účinnost § 6 zákona o právu na digitální službu (zák. č. 12/2020 Sb.).


Výše uvedený § 6 Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu měl nabýt účinnosti až 1. 1. 2022 a navrhovanou novelou by měl nabýt účinnosti 15. 4. 2020.


Kontakt: RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda Komory dražebníků ČR, www.komora-drazebniku.eu

Keywords ČR-právo-internet-koronavirus-správa-peníze-dražby-BFT Management-Komora dražebníků

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Politics, public administration and courts
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.