Sněm auditorů - novou prezidentkou Komory auditorů ČR je Irena Liškařová

V pondělí 24. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXIII. sněm auditorů, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů a také volby. Auditoři volili novou polovinu členů výkonného výboru, členy dozorčí komise a kárné komise. Posléze výkonný výbor v novém složení zvolil ze svého středu tříčlenné prezidium a komise své předsedy a místopředsedy. Prezidentkou komory se stala Ing. Irena Liškařová ze společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., první viceprezidentkou prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. a viceprezidentem Ing. Pavel Kulhavý. Novou předsedkyní dozorčí komise je Ing. Jana Gebauerová a předsedou kárné komise Ing. Radomír Stružinský.

Sněm se konal v době, kdy se blíží ke konci vleklý legislativní proces schválení novely zákona o auditorech. Jde o dílčí novelizaci, připravenou již v roce 2012, která je především reakcí na zkušenosti s uplatňováním zákona z roku 2009, na některé nové požadavky regulace a zajišťuje soulad s občanským zákoníkem platným od 1. ledna 2014. Novela obsahuje nové a důležité ustanovení, které dává přednost zákonu o veřejných zakázkách před zákonem o auditorech, klade nové požadavky na subjekty veřejného zájmu a dává větší pravomoci veřejnému dohledu.

Auditorskou profesi čeká v blízké době další, mnohem výraznější úprava zákona o auditorech v souvislosti s regulací auditu schválenou Evropským parlamentem a Radou letos v červnu. Tyto změny mají být zapracovány do zákona o auditorech do dvou let.

Regulace auditu se nevztahuje jen na auditory, ale týká se také auditovaných. Převážná část zákona o auditorech se sice zaměřuje na problematiku vstupu do auditorské profese, na regulaci provádění auditu, řízení profese a veřejný dohled nad auditem, ale jeho nezanedbatelná část je věnována auditovaným společnostem a jejich povinnostem souvisejícím s auditem.

Na sněmu vystoupili také I. náměstek ministra financí Ing. Lukáš Wagenknecht, jenž účastníky informoval o tom, co ministerstvo připravuje v oblasti účetnictví a auditu veřejného sektoru. Dále vystoupil prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Nekovář, který se zaměřil na problematiku auditu subjektů veřejného zájmu.

Komora auditorů ČR je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Komora byla založena v roce 1993 a od 14. dubna 2009 je její působnost upravena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech. Povinné audity účetních závěrek jsou podle tohoto zákona oprávněni provádět pouze auditoři, kteří mají oprávnění a jsou zapsáni v seznamu auditorů a auditorských společností vedeném komorou. Komora dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb, vydává profesní předpisy a standardy, vede seznamy auditorů a auditorských společností a pečuje o odbornou úroveň auditorů. Na činnost komory dohlíží Rada pro veřejný dohled nad auditem. Ta je rovněž odvolacím orgánem, který přezkoumává vnitřní předpisy a rozhodnutí komory.

Komora eviduje v současnosti zhruba 1380 auditorů, 380 auditorských společností a 800 asistentů auditora. Auditorské společnosti přitom zaměstnávají 800 auditorů (60 % z celkového počtu) a prakticky všechny registrované asistenty auditora. Seznam auditorů a auditorských společností je veřejně přístupný na webových stránkách www.kacr.cz.

Komora auditorů je aktivním členem Národní účetní rady (NÚR), Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Federace evropských účetních (FEE).

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178

fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz

www.kacr.cz

Keywords ČR-právo-hospodářství-zákon-audit-personální-Komora auditorů ČR

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.