Tiskové prohlášení Komory auditorů ČR v souvislosti s kauzou auditu projektu Opencard

Na přelomu listopadu a prosince 2009 se ve sdělovacích prostředcích objevila řada informací o forenzním auditu projektu Opencard, který objednalo Hlavní město Praha (HMP).

V zájmu úplného a správného informování široké veřejnosti považuje Komora auditorů ČR za důležité uvést k této kauze následující skutečnosti:

Předmětem zmiňované kauzy Opencard je dle mediálně dostupných informací "forenzní audit", neboli vyšetřovací audit, případně forenzní šetření. Předmětem "forenzního auditu" není audit účetní závěrky, ale zcela odlišné aktivity, mezi něž například lze zahrnout i prošetření toho, zda prostředky vynaložené na realizaci projektu byly vydány v souladu se zákony a ostatními právními předpisy a rovněž toho, zda byly vydány účelně a hospodárně a zda při jejich vynakládání nedošlo ke zpronevěrám. Rozsah a zaměření forenzního auditu/šetření se řídí požadavky zadavatele a není upraveno zákonem či auditorskými standardy.

Oproti tomu výkon činnosti statutárních auditorů a Komory auditorů je v ČR upraven zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech z dubna 2009. Tento zákon je harmonizován se směrnicemi EU a jasně definuje auditorskou činnost, která musí být vždy prováděna podle auditorských standardů, ať již se jedná o povinný audit, přezkoumání nebo ověřování. Auditoři provádějící povinné audity účetních závěrek a související ověřovací činnost podléhají v souladu s tímto zákonem dohledu nad svou činností a jsou povinni používat nejen mezinárodní auditorské standardy, ale i implementovat standardy pro řízení kvality své činnosti. K výkonu této činnosti musí získat oprávnění, které vyžaduje úspěšné složení řady odborných zkoušek. V případě porušení povinností jim může být Komorou auditorů uloženo kárné opatření. Nad činností Komory auditorů je prováděn dohled Radou pro veřejný dohled nad auditem, která je nezávislou institucí zřízenou zákonem o auditorech.

Auditorské firmy jsou mimo auditorské činnosti oprávněny poskytovat i další služby mající např. charakter ekonomické a poradenské činnosti, mezi něž lze zahrnout např. i forenzní šetření. Tyto služby nespadají do skupiny služeb regulovaných výše uvedeným zákonem a nevztahují se na ně auditorské standardy. Pokud však tyto služby poskytuje auditor, který k výkonu své činnosti získal výše zmíněné oprávnění, je povinen dodržovat standard pro řízení kvality, etický kodex a případně další relevantní profesní předpisy. Jestliže tyto služby poskytuje osoba, která není auditorem, není v takovém případě vázána povinností dodržovat žádný z profesních předpisů ani požadavky vyplývající ze systému dohledu nad auditorskou činností.

V Praze 14. prosince 2009

Komora auditorů ČR

Kontakt:

Komora auditorů ČR

Opletalova 55

110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 224 212 670

E-mail: kacr@kacr.cz

http://www.kacr.cz

Keywords ČR-správa-MHD-Opencard-Komora auditorů ČR

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Automotive industry, transport and machinery

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.