Regionální iniciativa v oblasti plynu * Regionální energetický trh "Jižní a jihovýchodní oblast"

Vídeň (Rakousko) 6. června (PROTEXT/ots) -

- Orgány EU představují novou regionální iniciativu v oblasti plynu

- Iniciativa podporuje politiku Evropské komise týkající se vzniku konkurenčního prostředí a zajištění dodávek plynu

- Má za úkol stanovit a odstranit překážky, které brání vzniku konkurenčnímu prostředí v původních čtyřech oblastech EU

- Program pro Regionální energetické trhy (REM) představuje krok k vytvoření konkurenčního prostředí

- Regionální energetický trh v jižní a jihovýchodní Evropě

Skupina evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (The European Regulators’ Group for Electricity and Gas ERGEG) pro členské země EU v jižní a východní Evropě se sešla 1. června v Římě. Nová Regionální iniciativa pro plyn v zemích jižní a jihovýchodní Evropy (Gas Regional Initiative for South and South East Europe GRI-SSE), pomůže v těchto oblastech vytvořit jednotný energetický trh. Pokusí se stanovit a následně odstranit překážky, které brání vyytvoření konkurenčního prostředí v uvedených regionech.

Iniciativa ERGEG Gas Regional Initiative je v plném souladu s politikou Evropské komise na vytvoření konkurenčního prostředí a zajištění dodávek. ERGEG přivítala podporu komisařky Kroesové pro hospodářskou soutěž a komisaře Piebalgse pro energetiku. Závěrečná zpráva Rady ministrů pro energetiku z března 2006 také zdůraznila potřebu urychlení vývoje regionálních energetických trhů.

Regionální iniciativa pro plyn byla na evropské úrovni zavedena ERGEG 25. dubna. Budou sledovány překážky bránící vzniku konkurenčního prostředí a problémy s provozem sítí plynovodů v každém regionu. Iniciativa pomůže urychlit vývoj při přepravě plynu přes jednotlivé země a na jejich trhy v praxi. Díky tomu vznikne v EU jednotný integrovaný trh s energiemi, z čehož budou mít zákazníci skutečný prospěch.

Téměř polovina evropských dodávek plynu je transportována přes země jižní a jihovýchodní Evropy

To znamená, že vývoj funkčního mezinárodního trhu s plynem je závislý na tom, aby dodávky přes hranice byly organizovány účinně na regionální úrovni.

Současný obraz evropského trhu s plynem je však těmto požadavkům dost vzdálený. Monitorování chování účastníků trhu (1) naznačuje výrazný nedostatek jasných pravidel v oblasti přepravy plynu, které vedou k významným rozdílům mezi jednotlivými systémy - a to může mít negativní dopad na plynulé zajištění dodávek plynu. Zbývající překážky byly zvýrazněny - mimo jiné - v dílčích výsledcích průzkumu energetického sektoru, který vypracovala Evropská komise (2).

V důsledku toho bude účinný přístup a pravidla tarifů pravděpodobně vyžadovat užší spolupráci mezi akcionáři, kteří se podílejí na zajištění dodávek plynu přes sousedící země. Další možný způsob zlepšení uspořádání, představují některé formy spolupráce mezi jednotlivými operátory přepravních systémů. To bude pravděpodobně vyžadovat posílení harmonizace mezi sousedními systémy na regionální úrovni.

Princip podpory Regionální iniciativy ERGEG (podobná iniciativa byla v letošním roce zahájena rovněž v oblasti elektrické energie) a přístup k regionálním trhům spočívá v tom, že regionální trhy představují první krok na cestě k plně funkčnímu jednotnému trhu v Evropě. Jejich geografický rozsah by měl být upravován podle vývoje globálního trhu. Stanovené regionální trhy s plynem odpovídají zeměpisným oblastem, které sdílí velkoobchodní trh ve fyzickém nebo pomyslném smyslu slova, nebo využívají pro dodávky plynu stejné zdroje a čelí podobným problémům v oblasti vývoje obchodování s kapalnými látkami.

(1) Např. CEER, Monitorovací zpráva 2004 zaměřená na Plnění pokynů pro správné praktiky přístupu k systémům na přepravu plynu pro třetí strany

(2) EC (Competition DG - Energy, Water), Předběžná zpráva o energetickém sektoru (Energy Sector Inquiry Draft Preliminary Report), publikovaná 16. února 2006, a.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/#16022006

Díky této iniciativě budou vzájemně spolupracovat regulační orgány, společnosti, členské státy EU, Evropská komise a další zúčastněné strany, na které bude dohlížet ERGEG. Ta bude rovněž monitorovat celý proces, aby byl zajištěn bezproblémový vývoj směrem k jednotnému energetickému trhu. Všichni akcionáři tuto iniciativu uvítali a mohou se aktivně podílet na jejím úspěšném dokončení.

Regionální energetický trh v zemích jižní a jihovýchodní Evropy

Pro iniciativu ERGEG byly stanoveny čtyři regionální energetické trhy (REM): REM oblast severozápadní (Nizozemí, Belgie, Francie, Velká Británie, Irsko), REM oblast severní (Německo, Nizozemí, Švédsko), REM oblast jižní (Španělsko, Portugalsko a jižní Francie) a REM oblast jižní a jihovýchodní (Itálie, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovensko, Řecko, Polsko a Česká republika).

Jižní a jihovýchodní oblast hraje v evropských dodávkách plynu důležitou roli. Představuje jednak sama o sobě důležitý trh se spotřebou téměř 140 miliard krychlových metrů ročně (28 procent Evropské unie) a klíčovou tranzitní oblast pro přepravu zemního plynu přes několik plynovodů k zákaznickým centrům v zemích západní Evropy. Téměř 100 procent dodávek plynu z Ruska se uskutečňuje přes tuto oblast.

Společné vedení programů AEEG a E-Control

Projekt REM společně řídí Rakousko a Itálie. REM byl představen organizací prvního setkání Výboru pro regionální koordinaci (Regional Coordination Committee RCC) dne 1. června. Během prvního setkání se regulátoři dohodli na skladbě a postupech pro pracovní skupiny (které tvoří regulátoři, operátoři přepravních systémů, operátoři plynových uzlů, operátoři skladů a síťoví uživatelé) a na prioritách prací tak, aby mohl být vypracován podrobný Akční plán pro nadcházejících několik let. Ten by měl být prezentován na fóru v Madridu ještě v letošním roce. Předsedové RCC Walter Boltz a Alessandro Ortis zdůraznili nejdůležitější oblasti iniciativy v jižním a jihovýchodním regionu:

- monitoring praktického zavádění Evropské směrnice pro plyn č. 55 z roku 2003 a nové Vyhlášky č. 1775 z roku 2005, která vstoupí v platnost 1. července 2006, a která upravuje harmonizaci podmínek přístupu k evropským sítím plynovodů

- analýza regionálních trhů s plynem a jejich problémů, včetně praktických studií jednotlivých případů přepravy plynu přes region

- zlepšení transparentnosti požadavků na skladování a uzly

- zajištění univerzálnosti mezi jednotlivými systémy plynovodů v sousedních zemích v regionu

RCC bude vypracovávat pravidelné dílčí zprávy pro ERGEG, která bude následně provádět aktualizace pro Evropskou komisi a zprávy o průběhu na fóru v Madridu.

Kontakt pro tisk:

E-Control: Bettina Ometzbergerová, e-mail: bettina.ometzberger@e-control.at, tel.: +43 1 24724-202

AEEG: Enzo Bencini, e-mail: ebencini@autorita.energia.it; tel.: +39 06 69 79 14 55

Klíčová slova Rakousko-trh-plyn-energie-Bettina Ometzbergerová-Enzo Bencini-PROTEXT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.