Mezinárodní auditorské standardy platí také pro Českou republiku

Auditoři, kteří budou provádět audit účetních závěrek sestavených za účetní období začínající 1. ledna 2005 a později, se budou povinně řídit mezinárodními auditorskými standardy ISA (International Standards on Auditing). Komora auditorů České republiky, která má zákonem stanovenou povinnost vydávat auditorské směrnice jako závazné profesní předpisy, zároveň doporučila auditorům postupovat podle ISA již při auditech účetních závěrek za rok 2004.

O aplikaci mezinárodních auditorských standardů, které nahradí české auditorské směrnice, rozhodla rada Komory auditorů ČR s ohledem na doporučení Mezinárodní federace účetních IFAC. Povinnou aplikaci ISA obsahuje též projednávaný návrh nové 8. směrnice Evropské unie o statutárním auditu. Cílem je přispět k mezinárodní srovnatelnosti a zvýšení důvěryhodnosti a kvality auditu a auditorských zpráv o ověření účetních závěrek sestavených v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) i s českými účetními předpisy.

Pro poskytování auditorských služeb jiných než audit účetní závěrky je závazný termín pro povinnou aplikaci mezinárodních standardů 1. leden 2006, přičemž Komora auditorů ČR doporučuje i v těchto případech dřívější uplatnění.

Mezinárodní auditorské standardy ISA vydává Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (International Audit and Assurance Standards Board - IAASB), což je orgán Mezinárodní federace účetních IFAC. Komora auditorů ČR připravila úplný český překlad těchto standardů.

Komora auditorů České republiky je profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Auditoři a auditorské společnosti zapsaní v seznamech komory jsou oprávněni poskytovat auditorské služby, zejména povinné ověřování účetních závěrek, v České republice. Kromě vedení seznamů auditorů a auditorských firem komora vydává metodické pomůcky pro auditory (příručky a směrnice), pečuje o odbornou úroveň auditorů a dohlíží na kvalitu jejich práce. K 1. říjnu 2004 registrovala komora 1260 auditorů, 978 asistentů a 327 auditorských společností. Komora je členem IFAC a Evropské federace účetních znalců FEE.

Kontakt:

Athina Lérová

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178, 224 212 670

fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz

http://www.kacr.cz

Klíčová slova PROTEXT-služby-účetnictví-audit-Komora auditorů

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika
Politika, veřejná správa a soudy
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.