Firma Moody’s kupuje menšinový podíl ve společnosti SynTao Green Finance

New York 30. října 2019 (PROTEXT/BusinessWire)

Firma Moody’s Corporation (index NYSE:MCO) v pondělí oznámila, že kupuje menšinový podíl ve společnosti SynTao Green Finance (STGF), se sídlem v Číně, která je předním poskytovatelem environmentálních, sociálních a správních údajů (ESG) a analýz.

Firma STGF poskytuje data a ratingy ESG, ověřování emisních povolenek a finanční služby finančním institucím a firmám v Číně. Kromě toho firma patří mezi hlavní poradce v oblasti ESG a podílí se na přípravě příslušných předpisů a politik.

Data firmy STGF zahrnují veřejně obchodovatelné čínské firmy, vydavatele dluhopisů a také informace o vývoji trendů v oblasti ESG.

Firma STGF byla první čínskou firmou, která se připojila k Zásadám odpovědného investování OSN (UN Principles for Responsible Investment - UNPRI) a stala se také jedinou certifikovanou čínskou společností pro ověřování emisních povolenek, s povolením od organizace ICMA (Mezinárodní asociace kapitálových trhů - International Capital Markets Association). Je rovněž zakladatelem Čínského fóra sociálních investic (China Social Investment Forum).

Investice do firmy STGF je součástí globální strategie firmy Moody’s, která se snaží podporovat tvorbu transparentních standardů pro hodnocení rizik ESG. Z lokálního hlediska pomůže tato investice posílit přítomnost a pozici firmy Moody’s v Číně. Hlavním cílem investice je podpora dlouhodobého, trvale udržitelného růstu a pomoci zdravému rozvoji trhů ESG.

“Od svého založení firma STGF posiluje své pozice na čínském trhu, stala se zde důležitým tvůrcem nových standardů a norem a přední platformou v oblasti analytiky a poskytování dat ESG. Data, která firma STGF nabízí o čínském trhu, nabídnout firmě Moody’s nové příležitosti k dalšímu růstu,” řekl Hao Shi, generální ředitel a ředitel čínské pobočky firmy Moody’s.

“Společně se budeme snažit využít našich silných stránek a schopností, které nám umožní nabídnout investorům a upisovatelům cenných papírů kvalitní informace o ESG, včetně společného výzkumu, vývoje produktů a technické spolupráce.”

“Společnost STGF vyvinula globální standardy ESG a metodiku zaměřenou konkrétně na Čínu a shromáždila o čínském trhu obrovské množství dat,” řekl Peiyuan Guo, předseda představenstva firmy STGF.

“Investice firmy Moody’s společnosti STGF pomůže zrychlit získávání dat a rychleji zavádět nové služby pro účastníky a tvůrce trhu v Číně. Těšíme se na budoucí spolupráci s Moody’s.”

Tato transakce je doplňkem k nedávné akvizici společnosti Vigeo Eiris, předního globálního poskytovatele dat ESG, včetně výzkumných služeb a ratingu a k akvizici firmy Four Twenty Seven, Inc., jedničky v oblasti analýzy rizik a dat o klimatu.

Podmínky transakce nebyly zveřejněny a nebudou mít podstatný dopad na finanční výsledky firmy Moody’s za rok 2019. Očekává se, že k uzavření transakce dojde na začátku listopadu 2019.

O SPOLEČNOSTI MOODY’S CORPORATION

Firma Moody's je důležitou součástí globálních kapitálových trhů a poskytuje služby v oblasti úvěrového ratingu a výzkumu a také nástroje a analýzy, které přispívají k vyšší transparentnosti a integraci finančních trhů. Firma Moody's Corporation (index NYSE: MCO) je mateřskou společností firmy Moody's Investors Service, která nabízí služby v oblasti úvěrových ratingů a výzkumu úvěrových nástrojů a cenných papírů a firmy Moody's Analytics, která nabízí špičkový software, poradenské služby, ekonomické analýzy a služby v oblasti řízení finančních rizik. Za rok 2018 firma dosáhla tržeb ve výši 4,4 miliard dolarů, celosvětově zaměstnává zhruba 13 200 osob a působí ve 44 zemích světa. Další informace najdete na webových stránkách www.moodys.com.

Více informací o přístupu firmy Moody’s k ESG najdete na webových stránkách www.moodys.com/esg.

Společnost Moody’s dodržuje zásady trvale udržitelného rozvoje i ve své politice firemní společenské odpovědnosti. Více informací najdete na webových stránkách www.moodys.com/csr.

Výhledová prohlášení ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995

Některá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě jsou výhledová prohlášení a jsou založena na budoucích očekáváních, plánech a předpokladech firmy Moody’s a podléhají řadě rizik a nejistot. Výhledová prohlášení jsou v textu této tiskové zprávy uvozena, mimo jiné, slovy, jako například: „věřit“, „očekávat“, „předpokládat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „bude“, „předpovídat“, „možná“, „snad“, „pokračovat“, „strategie“, „hodlat“, „cíl“, „odhadovat“, „mělo by“, „mohlo by“, „může být“, včetně všech gramatických tvarů a odvozenin těchto slov, ze kterých vyplývá, že se může jednat o výhledová prohlášení.

Výhledová prohlášení a veškeré informace uvedené v této tiskové zprávě platí k datu vydání této tiskové zprávy (pokud není výslovně uvedeno jinak) a společnost Moody’s nepřijímá žádnou povinnost (ani tak nehodlá činit) jakýmkoli způsobem tato výhledová prohlášení do budoucna aktualizovat nebo revidovat, a to ani v případě zjištění nových skutečností či zjištění, pokud to není přímo výslovně vyžadováno ustanovením platných zákonů.

V souladu se zásadami „bezpečného přístavu“ popsanými v novele Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995, firma zveřejňuje příklady rizikových faktorů a nejistot, které mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky firmy budou lišit od předpokladů uvedených ve výhledových prohlášeních, a to někdy i velmi podstatně.

Mezi rizikové faktory a nejistoty, které mohou způsobit, že se finanční výsledky společnosti Moody’s budou lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních, mimo jiné, patří: zhoršení situace na úvěrových a finančních trzích nebo zpomalení ekonomiky, včetně regulatorních zásahů, kvality úvěrů, změny úrokových sazeb, včetně, mimo jiné, dopadů přechodu firmy ze sazby LIBOR na jinou používanou sazbu, důsledků nadcházejícího odchodu Velké Británie z Evropské unie a dalšího kolísání finančních trhů, které mohou ovlivnit celkovou zadluženost firmy a cenu vydaných cenných papírů na domácích a/nebo zahraničních kapitálových trzích; akvizice a integrace zakoupených aktiv ve Spojených státech amerických a v zahraničí; nejistoty, rizikové faktory a možné důsledky rozhodnutí vlády Spojených států amerických a/nebo zahraničních vlád, která mohou ovlivnit úvěrové trhy, mezinárodní obchod, hospodářství, důvěryhodnost kapitálových trhů, vnímání trhů nebo vhodnost a smysluplnost ratingů od nezávislých ratingových agentur; uvedení nových konkurenčních produktů nebo technologií na trh jinými společnostmi; cenové tlaky ze strany konkurence a/nebo zákazníků; úspěšnost nových produktů a globální expanze; dopad regulatorních opatření, zákonů a předpisů, jako jsou například NRSRO, nové zákony a předpisy Spojených států amerických, včetně místně platných předpisů, jako je například Dodd-Frankův zákon o reformě Wall Streetu a ochraně spotřebitele (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, dále jen „Dodd-Frankův zákon“) a předpisy a zákony vyplývající z Dodd-Frankova zákona; rizika vyplývající se vzrůstající konkurence a regulace v Evropské unii a ostatních cizích zemích; rizika související se soudními spory v souvislosti s ratingy, které udělíme a také rizika vyplývající z dalších soudních sporů a/nebo správních řízení vedených proti naší společnosti; ustanovení Dodd-Frankova zákona, na jejichž základě dojde ke změně oborových norem a předpisů, změny v předpisech EU, které povedou ke změnám norem a předpisů ohledně odpovědnosti ratingových agentur za škodu; ustanovení předpisů a zákonů EU, která mohou ovlivnit proces výpočtu ratingu nebo cenu takového ratingu, včetně uvalení povinnosti uvádět pro regulatorní účely i ratingy z nečlenských států EU; ztráta klíčových zaměstnanců; poruchy nebo špatné fungování provozů, infrastruktury či technologií; kybernetická bezpečnost a odolnost používaných systémů vůči hackerským útokům; výsledek kontrol ze strany daňových úřadů a dalších oprávněných orgánů; rizika vyplývající z možného trestního stíhání nebo soudních sporů vedených proti zaměstnancům společnosti, pokud nedodržíme ustanovení platných zákonů a předpisů Spojených států amerických a/nebo platných zákonů a předpisů v jiných zemích, kde naše firma působí, včetně předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a soukromí, sankčních zákonů, antikorupčních zákonů a místně platných zákonů, zakazujících nezákonné platby státním úředníkům; dopady akvizic, sloučení a dalších forem spojování firem a schopnost firmy úspěšně nové akvizice integrovat do své struktury; kolísání kurzů cizích měn; budoucí hotovostní toky, kapitálové investice a případná zamítavá stanoviska finančních institucí v souvislosti s úvěry a ostatními nástroji pro řízení úvěrových rizik.

Výše uvedené rizikové faktory a nejistoty, včetně dalších rizik, která mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky firmy Moody’s budou podstatně lišit od předpokladů, odhadů nebo údajů uvedených ve výhledových prohlášeních, jsou podrobněji popsány v článku „Rizikové faktory“ části I, odstavci 1A výroční zprávy společnosti Moody’s k 31. prosinci 2018 na formuláři 10-K a v dalších zprávách a dokumentech, které firma podává Komisi pro cenné papíry (SEC).

Upozorňujeme akcionáře a investory, že výše uvedené rizikové faktory mohou negativně ovlivnit finanční výsledky společnosti a způsobit, že se skutečné finanční výsledky budou podstatně lišit od informací uvedených ve výhledových prohlášeních. Mohou se také objevit další nové rizikové faktory, které firma Moody’s není schopna předvídat a nemůže tedy ani odhadnout jejich případný vliv na své podnikání a finanční výsledky.

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191028005559/en/

Kontaktní informace

Moody’s:

SHIVANI KAK

Vztahy s investory - Moody’s:

+1 212-553-0298

Shivani.kak@moodys.com

NEBO

MICHAEL ADLER

Moody’s Communications

+1 212-553-4667

Michael.adler@moodys.com

NEBO

GEORGE ZHU

Moody’s Communications

+86 138 1057 0262

george.zhu@moodys.com

Zdroj: Moody's Corporation Investor Relations

Powered by Business Wire

Klíčová slova USA-Čína-finance-ekologie-správa-STGF-Moody’s

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.