Během čtvrté koordinovaná operace Europolu Silver Axe bylo zadrženo přes 550 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin

Brusel 21. června 2019 (PROTEXT)

Novým mezníkem pro boj s nelegálními přípravky na ochranu rostlin se stala koordinovaná operace Europolu Silver Axe, které se za podpory Evropského řadu pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office - OLAF) zúčastnilo 29 zemí, poprvé také včetně České republiky. Operace Silver Axe se poprvé konala v roce 2012 a jejím účelem bylo zaměřit se na nelegální obchod s přípravky na ochranu rostlin. Od jejího zahájení bylo již zabaveno 1 222 tun nelegálních a padělaných výrobků. V rámci Silver Axe IV bylo v roce 2019 v Evropě zabaveno 550 tun zboží a došlo k zatčení tří osob. Tímto množstvím nelegálních přípravků by bylo možno ošetřit plochu o velikosti 49 000 km2, což představuje 62% rozlohy České republiky.

Operace Silver Axe pokračuje již čtvrtým rokem a v tomto roce byly úředníky kontrolních a donucovacích orgánů provedeny kontroly ve významných námořních přístavech, na letištích a na pozemních hranicích. Kontrola se dále týkala výrobních a přebalovacích zařízení v následujících 29 zúčastněných zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie.

Ohrožení životního prostředí a zdraví

Přípravky na ochranu rostlin jsou před uvedením na trh podrobeny přísnému testování. Nelegální přípravky testovány nejsou a představují tímto hrozbu pro životní prostředí a zdraví a bezpečnost uživatelů a spotřebitelů. Operace Silver Axe je zaměřena na prodej a distribuci nelegálních přípravků k ochraně rostlin (včetně porušení práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva) a zaměřuje se na nezákonný obchod s těmito přípravky.

V průběhu akce si odborní pracovníci Europolu vyměňovali údaje získané od zúčastněných zemí, analyzovali data a spolupracovali se zúčastněnými stranami z 34 soukromých společností zabývajících se výrobou a obchodem s přípravky na ochranu rostlin. Kromě této analytické podpory bylo Europolem nasazeno šest odborníků místních inspekcí k podpoře operací v členských státech.

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF poskytl Europolu a zúčastněným zemím informace o 120 případech podezřelých nákladů přípravků dopravených do Evropské unie.

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru

Klíčovou pro úspěch operace byla spolupráce mezi soukromými firmami a dalšími evropskými a mezinárodními orgány. Partneři soukromého sektoru byly organizace CropLife International, Evropská asociace ochrany rostlin (ECPA) a Evropská asociace pro péči o rostliny (ECCA), které zastupovaly v průběhu operace průmyslové odvětví zabývající se ochranou rostlin. Veřejný sektor byl zastoupen Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin DG SANTE, OLAF, INTERPOL a Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a tyto orgány se rovněž se zúčastnily přípravné fáze a operace samotné.

Catherine De Bolle, výkonná ředitelka, Europol: "Ačkoli se tato operace konala teprve počtvrté, podařilo se opět porazit předchozí rekordy. Europol operací Silver Axe zdůrazňuje, že bezpečnost a ochrana zdraví společnosti stojí na prvním místě. Za velmi významnou a důležitou při řešení problémů považuji spolupráci s našimi partnery. Je třeba proti tomuto druhu zločinu bojovat přímo a odpovědné osoby musí být spravedlivě potrestány."

Hans Mattaar, technický ředitel, ECCA: "Každá z nových operací Silver Axe ukazuje, jak zlepšení spolupráce mezi donucovacími orgány vede k větší efektivitě v boji proti nelegálním přípravkům na ochranu rostlin. ECCA se z výsledku Silver Axe IV teší, ale je zároveň stále pokračujícím nelegálním obchodem znepokojena. Vážíme si naší spoluúčasti a našich kontribucí Europolu při rozšiřování působnosti Silver Axe. Zvýšení tlaku je jediný způsob, jak odrazovat zločinecké organizace od tohoto nelegálního obchodu."

Christian Archambeau, výkonný ředitel, EUIPO, uvedl: "Padělané přípravky na ochranu rostlin mohou mít vážné škodlivé účinky na životní prostředí a zdraví a bezpečnost občanů a spotřebitelů. EUIPO se zavazuje, že bude i nadále rozvíjet výzkum, který doloží dopad porušování práv duševního vlastnictví, analýzu trendů padělání a podporu vynucovacích prostředků v boji proti padělkům. Výzkum EUIPO vykazuje v EU každoročně hospodářskou ztrátu ve výši 1,3 miliardy EUR v důsledku padělání přípravků na ochranu rostlin."

Pro více informací:

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation-silver-axe-strikes-for-fourth-time-seizing-over-550-tonnes-of-illegal-pesticides

Klíčová slova Belgie-kriminalita-trh-příroda-rostliny

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.