Prohlášení společnosti Aon učiněné podle irských regulačních požadavků

Londýn 6. března 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Společnost Aon plc (NYSE: AON) („Společnost") bere na vědomí nedávné mediální spekulace ohledně společnosti Willis Towers Watson.

Společnost potvrzuje, že je v počátečních fázích uvažování o převzetí společnosti Willis Towers Watson s platbou ve formě akcií. Společnost zdůrazňuje, že v tomto okamžiku je její hodnocení potenciální transakce v předběžné fázi a neexistuje žádná jistota uskutečnění jakékoli transakce a není ani známa forma ani podmínky, za kterých by se transakce měla uskutečnit.

Další oznámení bude podle potřeby zveřejněno v příslušném termínu.

V souladu s předpisem 2.4 Irských pravidel pro převzetí si společnost Aon vyhrazuje právo změnit formu a/nebo kombinaci zájmů popsaných v tomto prohlášení.

O společnosti Aon

Aon plc (NYSE:AON) je přední globální společnost poskytující profesionální služby v široké oblasti rizikových, důchodových a zdravotních řešení. 50 000 našich spolupracovníků ve 120 zemích zajišťuje výsledky klientů pomocí vlastních dat a analýz, které poskytují informace vedoucí ke snížení volatility a zlepšení výkonnosti.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která jsou zákonem o reformě soudních sporů z roku 1995 definována jako výhledová. Tato výhledové prohlášení jsou založena na přesvědčení vedení, jakož i na předpokladech a informacích, které má vedení společnosti v současné době k dispozici. Pokud se v této tiskové zprávě vyskytují slova „věřit", „předpokládat", „odhadovat", „očekávat", „zamýšlet", „vyhlížet", „plánovat" a podobné výrazy a budoucí data, mají být chápána jako budoucí prohlášení. Přestože se vedení domnívá, že očekávání uvedená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nemůže poskytnout žádné záruky, že se tato očekávání ukáží jako správná. Tato výhledová prohlášení zahrnují rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou předvídány v jakýchkoliv takových výhledových prohlášeních. Mezi takové faktory patří mimo jiné možnost, že transakce nebude provedena a/nebo nebude učiněna nabídka, neobdržení nezbytných akcionářských nebo regulačních schválení nebo požadovaného financování nebo nesplnění jakýchkoli dalších podmínek potenciální transakce, nepříznivé dopady na tržní cenu našich kmenových akcií třídy A a na naše provozní výsledky z jakéhokoli důvodu, mimo jiné z důvodu neúspěšného dokončení transakce, neúspěšné realizace očekávaných výhod transakce, negativního vlivu prohlášení nebo dokončení nebo nedokončení transakce za tržní cenu našich kmenových akcií třídy A, značných transakčních nákladů a/nebo neznámých závazků a obecných hospodářských a obchodních podmínek, které ovlivňují kombinované společnosti po každé transakci. Upozorňujete na to, aby nebylo nadměrně spoléháno na výhledová prohlášení, která se promítají pouze k datu vydání tohoto prohlášení. Tato prohlášení jsou předmětem jistých rizik, nejistot a předpokladů.

Některá nebo všechna naše výhledová prohlášení se mohou ukázat jako nepřesná a neexistují žádné záruky ohledně výkonu společnosti Aon. Výše uvedené faktory nejsou vyčerpávající. Společnost Aon a její dceřiné společnosti působí v dynamickém podnikatelském prostředí, ve kterém se často objevují nová rizika. Další informace týkající se společnosti Aon a jejích podniků, včetně faktorů, které by mohly významně ovlivnit finanční výsledky společnosti Aon, jsou obsaženy v podání společnosti Aon u komise cenných papírů SEC. Pro další diskusi o těchto a dalších rizicích a nejistotách vztahujících se k podnikům společnosti Aon se seznamte s naší výroční zprávou na formuláři 10-K za rok končící 31. prosincem 2018 a dalšími dokumenty podanými u komise SEC. Tyto faktory mohou být revidovány nebo doplněny v následných zprávách. Společnost Aon nemá žádnou povinnost a výslovně odmítá jakoukoli povinnost aktualizovat nebo měnit jakékoli výhledové prohlášení, které může průběžně učinit, ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak.

Dodatečné informace

Tento dokument je zveřejněn pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku k prodeji nebo výzvu k upisování nebo ke koupi či výměně jakýchkoli cenných papírů nebo vyžadování jakéhokoli souhlasu nebo schválení v jakékoli jurisdikci. V žádné jurisdikci nedojde také k jakémukoli prodeji, vydání, výměně nebo převodu cenných papírů uvedených v tomto dokumentu v rozporu s platnými právními předpisy. S výhradou budoucího vývoje může společnost Aon v souvislosti s převzetím podat u komise SEC prohlášení o registraci a/nebo předběžný prospekt. Držitelé akcií společnosti Willis Towers Watson a/nebo akcií společnosti Aon by se měli seznámit s těmito žádostmi a veškerými dalšími žádostmi, které společnost Aon podala u komise SEC v souvislosti s tímto převzetím, neboť obsahují důležité informace. Tyto dokumenty, pokud byly podány, a také další veřejná podání společnosti Aon u komise SEC mohou být získána bezplatně na webových stránkách komise SEC www.sec.gov a na webových stránkách společnosti Aon: ir.aon.com.

Toto prohlášení bylo vypracováno v souladu s anglickým a irským právem a předpisem 2.4 Irských pravidel pro převzetí a zveřejněné informace nemusí být shodné s informacemi, které by byly připraveny v souladu se zákony jurisdikcí mimo Anglii nebo Irsko. Společnost zdůrazňuje, že v tomto okamžiku je hodnocení potenciální transakce v předběžné fázi a neexistuje žádná jistota, že bude provedena jakákoli nabídka a není ani známa forma nebo podmínky, za kterých by se transakce měla uskutečnit. Toto prohlášení není prohlášením o pevném záměru učinit nabídku podle předpisu 2.5 irského zákona o převzetí z roku 1997, Pravidel pro převzetí z roku 2013 a není jisté, že nabídka bude učiněna.

Kontakty

Kontakt pro investory:

Vztahy s investory

+1 312-381-3310

investor.relations@aon.com

Kopie tohoto prohlášení bude k dispozici na webových stránkách www.aon.com. Obsah webových stránek uvedených k tomuto prohlášení není do tohoto prohlášení začleněn a není ani jeho součástí.

Toto prohlášení není zamýšleno jako součást nabídky a nepředstavuje formu nebo součást jakékoli nabídky, výzvy ani žádosti o nabídku nákupu nebo jiného nabytí, úpisu k prodeji nebo jiného disponování s cennými papíry, ať již podle tohoto prohlášení nebo jinak. Distribuce tohoto prohlášení v jurisdikcích mimo Irsko nebo Spojené království může být zákonem omezena a osoby, které toto prohlášení obdržely, by se měly o těchto omezeních informovat a dodržovat je. Jakékoli nedodržení těchto omezení může představovat porušení zákona o cenných papírech jakékoli takové jurisdikce.

PROHLÁŠENÍ O ZODPOVĚDNOSTI

Vedení společnosti Aon plc odpovídá za informace obsažené v tomto prohlášení. Podle nejlepšího vědomí a přesvědčení vedení (které vynaložilo veškerou přiměřenou péči, aby se tak stalo), jsou informace obsažené v tomto prohlášení v souladu se skutečnostmi a nevynechávají žádnou skutečnost, která by mohla ovlivnit přijetí takových informací.

POŽADAVKY NA ZVEŘEJNĚNÍ PODLE IRSKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEVZETÍ

Osoba, která má zájem o získání (dle definice v Irských pravidlech o převzetí) 1 % nebo více jakékoli třídy příslušných cenných papírů společností Aon plc nebo Willis Towers Watson plc, může mít povinnost zveřejnit informace podle předpisu 8.3 Irských pravidel o převzetí s účinností od data tohoto prohlášení. Tato oznámení týkající se příslušných cenných papírů společností Aon plc a Willis Towers Watson plc by měla být zveřejněna nejpozději do 15:30 (EST) v pracovní den následující po datu příslušné transakce. Tento požadavek bude platný do doby ukončení nabídky. Pokud dvě nebo více osob spolupracují na získání podílu příslušných cenných papírů společnosti Aon plc nebo Willis Towers Watson plc na základě jakékoli dohody, výslovné nebo tiché, ústní nebo písemné ve smyslu předpisu 8.3 Irských pravidel pro převzetí budou považovány za jednu osobu. Podle předpisu 8.1 Irských pravidel pro převzetí musí být veškerá jednání o nákupu příslušných cenných papírů společnosti Willis Towers Watson plc společností Aon plc nebo příslušných cenných papírů společnosti Aon plc společností Willis Towers Watson plc, nebo jakékoli strany jednající ve shodě s kteroukoli z těchto společností o příslušných cenných papírech společnosti Aon plc a společnosti Willis Towers Watson plc zveřejněna nejpozději do 12:00 (EST) v pracovní den následující po datu příslušné transakce. Zájem o cenné papíry se obecně zvyšuje, když je osoba předmětem dlouhodobé ekonomické expozice, ať už podmíněné nebo absolutní, na změny cen cenných papírů. Osoba bude konkrétně považována za zainteresovanou na základě vlastnictví nebo kontroly cenných papírů nebo na základě jakékoli opce nebo derivátu vztahujícího se k cenným papírům. Pojmy používané v tomto odstavci by měly být chápány z pohledu významu daných podmínkami v Irských pravidlech pro převzetí. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda jste povinni zveřejnit jednání podle předpisu 8, obraťte se na webové stránky orgánu dozoru Irish Takeover Panel www.irishtakeoverpanel.ie nebo kontaktujte Irish Takeover Panel telefonicky na čísle +353 1 678 9020.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg

Klíčová slova Británie-finance-Aon

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.