Nový průzkum společnosti Deloitte identifikoval čtyři typy vůdčích osobností, které jsou úspěšné ve Čtvrté průmyslové revoluci: společenští hrdinové; příznivci talentu; rozhodující se na základě dat a propagátoři průlomu

Davos (Švýcarsko) 21. ledna 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

-Celosvětový průzkum vedoucích pracovníků nejvyššího výkonného managementu nabízí poznatky, které napovídají lídrům podniků v oblasti řízení změn a transformace Průmyslu 4.0

-Společenský dopad a rozvoj talentů jsou na seznamu priorit lídrů nejvýše

Se Čtvrtou průmyslovou revolucí (Průmysl 4.0), která přetváří způsob života a práce na světě, čelí globální lídři tlaku na přípravu svých podniků a pracovní týmů na tuto novou éru. V souvislosti s tímto přechodem k Průmyslu 4.0 jsou definovány vůdcovské rysy, které byly zjištěny ve druhé výroční Zprávě o připravenosti společnosti Deloitte s názvem Personifikace úspěchu ve Čtvrté průmyslové revoluci (Success Personified in the Fourth Industrial Revolution), která nabízí přehled o vlastnostech, které odlišují nejefektivnější lídry a úspěšné organizace.

Letošní průzkum více než 2 000 vedoucích pracovníků nejvyššího managementu v 19 zemích zjistil, že vedoucí pracovníci skutečně chtějí zlepšit svět a mají jasnější představu o budoucích výzvách v oblasti dovedností. Zdá se však, že organizační překážky omezují vývoj účinných strategií Průmyslu 4.0 a vedoucí pracovníci se nadále vyhýbají odvážným investicím do technologií, které by vedly k inovacím a průlomům. Ve dvou klíčových oblastech - společenském dopadu a rozvoji talentů - se postoje výkonného managementu od roku 2017 dramaticky změnily, což naznačuje, že vedoucí pracovníci jsou stále více realističtí ohledně toho, co je potřeba k úspěchu v Průmyslu 4.0.

„V loňském roce, přestože lídři teprve začínali chápat, jak může Průmysl 4.0 změnit podnikání a společnost, vyjádřili důvěru v jejich připravenost," řekl Punit Renjen, generální ředitel společnosti Deloitte Global. „Nicméně jejich činnost prokázala významný nesoulad mezi jejich důvěrou k řešení těchto změn a jejich skutečné připravenosti řešit je. Dnes jsou vedoucí pracovníci realističtější z pohledu uvědomování si potřebných kroků vedoucích k úspěchu a zdá se, že jsou obzvláště zaměřeni na společenský dopad a rozvoj pracovních týmů jako dvě klíčové součásti jejich budoucího úspěchu."

Personifikace úspěchu ve Čtvrté průmyslové revoluci: čtyři typy vůdčích osobnosti pro období změn a nejistoty

Zatímco neexistuje žádný recept na úspěch, jak řešit rychlou průmyslovou transformaci, může být užitečné pochopit, jak někteří lídři přistupují k tomuto stále se měnícímu prostředí. Organizace s vedoucími pracovníky, kteří ztělesňují vlastnosti osobností Průmyslu 4.0, odhodlání činit dobro; rozhodování založené na datech; odvážná, dlouhodobá vize technologie a agresivní vývoj pracovních týmů jsou připraveny přežít a prospívat.

Průzkum společnosti Deloitte zkoumá typy vedoucích pracovníků, kteří podnikají efektivní kroky, kde dosahují největšího pokroku, a co odlišuje nejúspěšnější lídry. Tyto vůdčí osobnosti - „Společenští hrdinové", „Rozhodující se na základě dat", „Propagátoři průlomů" a „Příznivci talentu" - mohou být příkladem pro lídry na celém světě, protože se zabývají výzvami spojenými s transformací Čtvrté průmyslové revoluce.

Zvažování hodnoty účelu? Společenský dopad se vyplatí

Letošní průzkum ukázal, že společenský dopad (34 procent) je nejdůležitějším faktorem, který vedoucí pracovníci používají k hodnocení úspěchu. Tento podíl odpovídá součtu finanční výkonnosti (17 procent) a spokojenosti zaměstnanců (17 procent). Navíc více než polovina globálních vedoucích pracovníků (53 procent) uvedla, že jejich úsilí o společenský dopad vedlo k přílivu nových příjmů, což prokazuje, že společenský účel a zisk mohou v Průmyslu 4.0 koexistovat.

„Společenští hrdinové"

„Společenští hrdinové" jsou lídři, kteří považují společenské iniciativy za zásadní pro své podnikání. Prokázali úspěch v „prosperitě při činění dobra" tím, že vytvářeli nové zdroje příjmů prostřednictvím produktů nebo služeb, které jsou společensky nebo environmentálně zaměřené; a věří, že tyto iniciativy zpravidla přispívají k ziskovosti. „Společenští hrdinové" více věří svým schopnostem zvládat výzvy spojené s pracovníky v Průmyslu 4.0 - o 12 procent častěji uvádějí, že složení jejich pracovních týmů je připraveno na digitální transformaci a vykazuje mnohem větší ochotu školit pracovníky (54 procent oproti 37 procentům).

V Průmyslu 4.0 strategie zaostává

Třetina světových lídrů uvedla nedostatek vize vedení jako hlavní výzvu, které jejich organizace čelí při adaptaci obchodních strategií, které by uspokojily potřeby zítřka. Strategie také zaostává v oblasti zavádění nových technologií, protože vedoucí pracovníci uváděli příliš velké množství technologických rozhodnutí a potíže udržet krok s tempem změn. Pouze 29 procent vedoucích pracovníků věří, že jejich organizace mají jasně definované rozhodovací procesy, takže není překvapením, že výkonný management stěží udržuje krok.

„Rozhodující se na základě dat"

Strategické překážky, například organizační „sila" (neochota výkonného managementu sdílet informace), mohou komplikovat rozhodovací procesy a bránit inovacím. Lídři definovaní jako „Rozhodující se na základě dat" však překonávají tyto výzvy metodickým přístupem založeným na datech a jsou ve svých rozhodnutích odvážnější. Tito vedoucí pracovníci jsou ve srovnání s jinými lídry sebevědomí, přičemž šedesát dva procent dotazovaných se silně shoduje na tom, že jsou připraveni vést své organizace k tomu, aby využily příležitosti spojené s Průmyslem 4.0, což představuje téměř dvojnásobek ostatních lídrů (32 procenta).

Technologie přináší vlnu průlomů? Ne tak rychle

Navzdory nespornému hospodářskému a společenskému potenciálu Průmyslu 4.0 se mnoho organizací rozhodlo zachovat status quo s ohledem na jejich investice do technologií a vystavit se riziku. Dvojnásobek vedoucích pracovníků uvedl, že pravděpodobně budou investovat do technologií Průmyslu 4.0, aby se ochránili před narušením, neboť se snaží narušit jiné průmyslové odvětví nebo trh (67 procent oproti 33 procentům). Takže, co stojí za tímto obranným přístupem? Hlavními překážkami pro investice se ukázaly problémy jako přílišné soustředění na krátkodobé výsledky, příliš mnoho technologických možností a nedostatečné pochopení technologií.

„Propagátoři průlomů"

Vedoucí pracovníci, známí jako „Propagátoři průlomů", chápou, že investice do nových inovací jsou pro růst nezbytné; investují do technologií se soustředěným zaměřením na vzestup svých trhů. Tato odvážná rozhodnutí se vyplatila. Jejich investice do technologií dosáhly nebo překročily zamýšlené obchodní výsledky. „Propagátoři průlomů" s větší pravděpodobností řeknou, že se cítí připraveni být lídry v éře Průmyslu 4.0 (45 procent oproti 32 procentům) a jsou si více jisti, že jejich organizace jsou připraveny využít příležitostí spojených s Průmyslem 4.0.

Budování dovedností pro Průmysl 4.0. Najímat nebo školit?

Zdá se, že globální lídři chápou, jaké nové dovednosti vyžadují pracovní pozice v Průmyslu 4.0, avšak strach z technologií a automatizace vždy nenutí vedoucí pracovníky, aby zvýšili své úsilí v oblasti školení svých zaměstnanců. Zatímco 55 procent vedoucích pracovníků vyjadřovalo značný nesoulad mezi současnými dovednostmi a těmi, které budou potřeba v budoucnu, 25 procent stále upřednostňuje přijímání nových zaměstnanců před školením svých současných pracovníků. 57 procent z nich je navíc přesvědčeno, že vzdělávací systém neadekvátně připravuje nastupující zaměstnance, tento počet vzrostl z 35 procent v roce 2017. Pokud vzdělávací systém neposkytuje podnikatelům schopné odborníky, pak bude na vedoucích pracovnících, aby zaměstnávali pracovníky s potřebnými dovednosti nebo rekvalifikovali své stávající zaměstnance.

„Příznivci talentu"

„Příznivci talentu" vědí, jakou dovednost potřebují jejich firmy, a věří, že v současné době mají správné složení zaměstnanců. Tito vedoucí pracovníci agresivně připravují své firmy na digitální transformaci a přijímají svou odpovědnost za vzdělávání svých zaměstnanců pro budoucí práci (51 % oproti 41 % všech ostatních respondentů). „Příznivci talentu" budou také s větší pravděpodobností investovat do technologií k narušení konkurence (42 procent oproti 32 procentům).

Vedení v rámci Čtvrté průmyslová revoluce

„Náš průzkum odhalil čtyři odlišné typy vedoucích pracovníků, kteří uspěli v Průmyslu 4.0. Tito lídři dosahují vyššího růstu výnosů než jejich protějšky, zčásti proto, že zdolali alespoň jednu a někdy i více oblastí potřebných k úspěchu. Pro ostatní lídry, kteří se snaží připravit na výzvy této nové éry, nabízejí tyto osobnosti poznatky, které mohou být využity k utváření vlastních strategií úspěchu," dodal pan Renjen.

Pro více informací a úplné výsledky průzkumu si přečtěte zprávu zde.

Metodika

Tato zpráva je založena na průzkumu 2 042 globálních vedoucích pracovníků provedeném společností Forbes Insights v červnu až srpnu roku 2018. Respondenti průzkumu zastupovali 19 zemí z Ameriky, Asie a Evropy a pocházeli ze všech hlavních průmyslových odvětví. Všichni respondenti byli vedoucími pracovníky nejvyššího managementu, včetně generálních ředitelů / prezidentů, provozních ředitelů, finančních ředitelů, marketingových ředitelů, ředitelů pro informatiku a technických ředitelů. Všichni vedoucí pracovníci zastupovali organizace s příjmem 1 miliardy USD nebo více, přičemž polovina (50,1 %) pocházela z organizací s příjmy překračujícími 5 miliard USD. Společnosti Forbes Insights a Deloitte Global navíc provedly individuální rozhovory s globálními lídry v průmyslu a akademiky.

O závazku společnosti Deloitte ke společenskému dopadu

Řešení komplexních výzev, kterým dnes čelí společnost, se stalo mandátem pro podnikání a něčím, co vyžaduje nový způsob myšlení.

Společnost Deloitte podniká kroky prostřednictvím iniciativy WorldClass, která je zaměřena na společenský dopad, který do roku 2030 pomůže 50 milionům osob využívat příležitosti budoucnosti. Naším cílem je vytvořit lidem cesty, díky kterým budou moci naplnit své touhy a nalézt smysluplnou práci v nové ekonomice. Síť společnosti Deloitte také posiluje postavení žen na celém světě, podporuje udržitelnost životního prostředí, investuje do nových poznatků a metodik a slouží klientům k plnění jejich účelu.

Společnost Deloitte se zavázala k zodpovědným obchodním postupům, které slouží veřejnému zájmu a ovlivňují společnost. Další informace o našich závazcích naleznete zde.

O společnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu nebo více společností skupiny Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), její globální sítě členských firem a jejich přidružených subjektů. DTTL (dále jen „Deloitte Global") a každá z jejích členských firem je právně odděleným a nezávislým subjektem. DTTL neposkytuje služby klientům. Více informací naleznete na webových stránkách www.deloitte.com/about.

Společnost Deloitte je předním světovým poskytovatelem auditů a pojištění, poradenství, finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik, daní a souvisejících služeb. Naše síť členských firem ve více než 150 zemích a územích obsluhuje čtyři z pěti společností seznamu Fortune Global 500®. Na webových stránkách www.deloitte.com se dozvíte, jakým způsobem přibližně 286 000 zaměstnanců společnosti Deloitte zásadním způsobem ovlivňuje své okolí.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/809525/Deloitte_Logo.jpg

KONTAKT: Steve Dutton, Global Communications, Deloitte Global, mobil: +1-202-738-7586, sdutton@deloitte.com; nebo Christine Selph, Global Communications, Deloitte Global, mobil: +1-347-429-2891, cselph@deloitte.com

Klíčová slova Švýcarsko-trh-trendy-život-Deloitte

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.