Krajská zdravotní bude mít v roce 2018 další výrazný růst mezd

Ústí nad Labem 27. prosince (PROTEXT)

Zprava předseda představenstva Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel Ing. Petr Fiala podepisují za vedení Krajské zdravotní, a. s., dodatek kolektivní smlouvy garantující zaměstnancům společnosti desetiprocentní zvýšení mzdových tarifů pro rok 2018

Zprava předseda představenstva Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel Ing. Petr Fiala podepisují za vedení Krajské zdravotní, a. s., dodatek kolektivní smlouvy garantující zaměstnancům společnosti desetiprocentní zvýšení mzdových tarifů pro rok 2018

Navyšování mzdových tarifů KZ Zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., a odborových organizací po podpisu dodatku nové kolektivní smlouvy Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., (vlevo) a Ing. Pavel Velký, předseda základní odborové organizace II. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Předsedové odborových organizací působících v Krajské zdravotní, a. s., podepsali s Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., a Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem společnosti v pondělí 18. prosince 2017 dodatek číslo 1 kolektivní smlouvy schválený představenstvem Krajské zdravotní, a. s. Nová podoba kolektivní smlouvy garantuje zaměstnancům největšího zaměstnavatele v Ústeckém kraji desetiprocentní zvýšení mzdových tarifů pro rok 2018, stejně jako tomu bylo pro rok 2017.

"Splnit vše, co jsme v jednání s odbory slíbili, je pro vedení Krajské zdravotní velice náročné. Objem mezd v Krajské zdravotní v příštím roce naroste o 455 milionů korun. Abychom na toto dosáhli, museli jsme přijmout celou řadu zásadních opatření - i proto, že úhradová vyhláška takový nárůst mzdových tarifů z významné části nekryje. Rok 2018, pro který jsme tyto mzdové prostředky vyjednali a dnes je svými podpisy stvrdíme, bude pro Krajskou zdravotní velmi náročný. Budeme se snažit, abychom vše dohodnuté naplnili. Děkuji všem předsedům odborových organizací za vstřícný přístup k vedení naší společnosti a jejich prostřednictvím i všem členům odborových organizací, protože sociální smír je pro nás nesmírně důležitý," zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

"Podstatné je, že došlo se všemi jedenácti odborovými organizacemi působícími v Krajské zdravotní k dohodě při kolektivních vyjednáváních. Smlouva, kterou jsme dnes stvrdili podpisem, je důstojným vyvrcholením korektního sociálního dialogu. Oceňuji garanci mzdových nárůstů, včetně kvalifikačních i časových postupů. Krajská zdravotní se řadí k prvním zdravotnickým organizacím, které navýšení o deset procent provádí. Současně jako jedni z mála nežádáme o finanční provozní podporu k případné úhradě části mzdových nákladů," dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

"Jsme všichni na jedné lodi a spojuje nás společný cíl - zvýšit prestiž a důstojnost všech pracovníků ve zdravotnictví v očích laické i odborné veřejnosti. Sledováním společného cíle se nám dlouhodobě daří dojednat vzájemně akceptovatelné dohody a konsenzuální postoje. Pro odboráře jsou spokojení zaměstnanci jedním z hlavních cílů jejich práce. V současné době nedostatku lékařů a zdravotnických pracovníků je spokojený a motivovaný zaměstnanec zárukou stability a kvality odvedené práce. K tomu přispívá i dnešní podpis dodatku ke Kolektivní smlouvě, který od 1. 1. 2018 zaručuje 10% navýšení tarifní části mzdy pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní, a. s. Tento dodatek také nově upravuje úroveň minimální a zaručené mzdy. Za všechny zástupce odborových organizací děkuji představenstvu a vedení Krajské zdravotní za dosavadní korektní jednání a spolupráci, která je v očích odborářů Krajské zdravotní a. s., nadstandardní. Budeme rádi, když v tomto duchu budeme společně jednat i v budoucnu," uvedl za odborové organizace Ing. Pavel Velký, předseda základní odborové organizace II. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

"Zástupci odborových organizací a zástupci zaměstnavatele dnes podepsali dodatek ke kolektivní smlouvě, který zabezpečí všem zaměstnancům Krajské zdravotní a.s. nárůst základních mezd od 1. ledna 2018 nejméně o 10 %. Nejméně proto, že zaměstnancům, kteří měli své základní mzdy pod úrovní minimální, nebo zaručené mzdy, se budou základní mzdy zvyšovat na tuto úroveň. Krajská zdravotní a.s. se vyrovnala s příslibem minulé vlády ke zvýšení základních mezd a platových tarifů všech zaměstnanců ve zdravotnictví o 10 %, za to patří poděkování, protože tomu tak není ve všech krajských nemocnicích," komentovala stvrzení smlouvy podpisy zástupci obou stran Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Nová kolektivní smlouva, kterou Krajská zdravotní, a. s., ve čtvrtek 8. června 2017 uzavřela se všemi jedenácti odborovými organizacemi, které ve společnosti působí, je platná od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Nová kolektivní smlouva navazuje na dodatek předešlé kolektivní smlouvy, který obsahuje letošní navýšení mzdových tarifů o deset procent.

Nová kolektivní smlouva, opět s dvouletou platností, přináší pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s., stabilitu pracovních a sociálních podmínek a s účinností od 1. 1. 2018 také rozšíření některých stávajících zaměstnaneckých benefitů. Celkový objem sociálních nákladů vynakládaných ročně zaměstnavatelem se zvýší o 20 % na částku 39,6 milionu Kč. V tomto navýšení se odráží například zvýšení hodnoty daru za odběry krve a krevní plazmy, zvýšení celkové částky určené na sport a kulturu, zvýšení základní hodnoty daru poskytovaného při výročích trvání pracovního poměru a také vyšší hodnota daru při odchodu do důchodu u zaměstnanců, kterým trval pracovní poměr u zaměstnavatele 25 a více let. Zaměstnanci oblíbený příspěvek na rekreaci bude v případě jeho nevyčerpání zaměstnancem v daném roce převáděn do roku následujícího, tedy pokud zaměstnanec nevyužije příspěvek v roce 2018, je převeden k čerpání do roku 2019 a částky se za dva roky sčítají, minimální požadované trvání rekreace pro poskytnutí příspěvku se sníží na třídenní pobyt.

Součástí tiskové zprávy je tabulka s přehledem vývoje průměrného výdělku a dalších ukazatelů v Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s.

je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde je se 6800 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. V loňském roce měla společnost obrat téměř 6 miliard 343 milionů korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších místech Ústeckého kraje.

Kontakt:

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 147

mobil: +420 734 415 792

email: ivo.chrastecky@kzcr.eu

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-nemocnice-odbory-Krajská zdravotní

Oblast

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.