Zásady doručování zapsaných zásilek České pošty

PRAHA 3. března (PROTEXT)

České poště bývá vytýkán způsob doručování tzv. zapsaných zásilek (doporučené dopisy, balíky, peníze posílané prostřednictvím poštovních poukázek apod.). Někteří adresáti si stěžují, že doručovatelé na ně nezazvoní a rovnou vhazují do schránky "Oznámení o uložení zásilky". Spekuluje se o době doručování - objevil se názor, že dodávání poštovních zásilek v dopoledních hodinách je neúčelné, protože adresáti jsou v zaměstnání, a proto by pošta měla doručovat také odpoledne.

Existují reálné možnosti zvýšit úspěšnost doručování? Samozřejmě že ano, ale s jistými omezeními, danými požadavky státu a podmínkami legislativy, tedy zákonem o poštovních službách a vyhláškou o poskytování základních poštovních služeb držitelem poštovní licence. Zmíněné dokumenty určují také dostupnost a kvalitu poštovních služeb.

Jak se tedy musí Česká pošta podle těchto požadavků chovat při doručování zapsaných zásilek?

Zásady doručování

Každý doručovatel je povinen učinit řádný pokus o doručení zásilky v sídle firmy nebo v bytě adresáta. V případě, že je pokus listovního doručovatele o doručení tzv. zapsané zásilky (adresát stvrzuje převzetí) neúspěšný, tj. adresát je nepřítomen a náhradní doručení (někomu, kdo je přítomen v bytě, nebo sousedovi) není možné, zanechá listovní doručovatel v odevzdacím místě adresáta tiskopis "Oznámení o uložení zásilky" a zásilku následně uloží na příslušné poště, kterou v tomto oznámení rovněž vyznačí. Předpokladem je, že má přístup k odevzdacímu místu.

Stejným způsobem postupuje i balíkový doručovatel. Pokud je ale budova, kde sídlí adresát, uzamčena a na zvonění nikdo nereaguje, balíkový doručovatel (který má podstatně větší doručovací okrsek než listovní doručovatel) odevzdá zásilku včetně oznámení o jejím uložení, které nemohl vložit do schránky adresáta, na příslušné ukládací poště. Toto oznámení je první pracovní den po uložení zásilky doručováno listovním doručovatelem, který může vlastnit klíče od příslušného objektu, případně z důvodu menšího doručovacího obvodu zná mnohem lépe místní podmínky, které mu umožňují dostat se do objektu (i když balíkový doručovatel byl nucen napsat poznámku "dům uzamčen").

Na oznámení musí doručovatel vyplnit mj. čas, kdy se pokusil doručit zásilku adresátovi. Pokud adresát zjistí podle vyplněného údaje, že byl v tu dobu doma, sdělí tuto skutečnost poště prostřednictvím zmíněného oznámení, které odevzdá při převzetí zásilky. Na oznámení zaškrtne příslušný předtištěný údaj o tom, zda byl, nebo nebyl doma v době uvedené doručovatelem. Lze namítnout - bude to tvrzení proti tvrzení, ale při zvýšeném výskytu této disproporce bude doručovatel, aniž o tom bude vědět, kontrolován na pochůzce inspektorem.

Pokud nemá listovní doručovatel přístup k odevzdacímu místu, např. k bytovým schránkám na chodbě domu, pak umístí na vchod domu samolepku se žádostí o odstranění překážek při doručování. Řešením je dohoda pošty a majitele domu nebo sdružení majitelů bytů v domě o předání klíče doručovateli, nebo o označení až dvou zvonků logem pošty, na které doručovatel může zvonit, když se chce dostat do domu ke schránkám.

Podle ustanovení vyhlášky o poskytování základních poštovních služeb držitelem poštovní licence, se budova považuje za nepřístupnou, pokud poště nebyl oficiálně předán klíč od vchodu do budovy a rovněž tak budova není opatřena jedním nebo dvěma zvonky zvlášť k tomuto účelu určenými, kdy po zazvonění na jeden nebo druhý zvonek někdo doručovateli otevře a tím umožní přístup do budovy.

"Soudní obsílky"

Česká pošta slouží především jako zprostředkovatel komunikace mezi soudnictvím a účastníky soudních řízení. Je tomu už několik desítek let bez podstatných problémů. V posledních letech se však stále více objevuje snaha představitelů soudnictví svalovat vinu za průtahy v soudních řízeních na to, že Česká pošta špatně doručuje tzv. "soudní obsílky", tedy zásilky do vlastních rukou s dodejkou. Situace se vyhrotila pohrůžkami ministra spravedlnosti, že ukončí spolupráci s poštou.

Problém souvisí spíše se skutečností, že převzetí obsílky se vyhýbá stále více lidí. Je otázka, zda by tuto skutečnost soudní nebo jiní doručovatelé změnili. Lidem, kteří zájem mají, ale zásilky si nevyzvednou z časových důvodů, vychází pošta vstříc tím, že jim zásilku doručí třeba do místa, kde adresát pracuje. V září roku 2000 zkusila Česká pošta v Praze doručovat "obsílky" odpoledne. Podařilo se doručit pouze necelých osm procent z těch, které nebyly doručeny běžným denním doručováním.

Kdy a jak doručovat

Česká pošta má svůj provoz, tzn. podání, přepravu a dodání, a také ekonomiku (především počet zaměstnanců a s tím spojené mzdové náklady) nastaveny na technologii obvyklou po celém světě. Spočívá ve zpracování a přepravě zásilek ve večerních a nočních hodinách a v jejich doručování ve dne. Tato technologie vychází ze skutečnosti, že doručování v dopoledních hodinách vyhovuje převážné většině adresátů a je přitom nejekonomičtější z hlediska stanovení přijatelných cen.

Zmíněný způsob doručování není specifikem České pošty. Vyhláška o poskytování základních poštovních služeb držitelem poštovní licence stanoví České poště dobu doručování v době mezi 08:00 a 16:00, ne dříve, ne později. Pro srovnání: v Německu se doručuje mezi 08:30 a 16:00, v Rakousku mezi 08:00 a 14:00, ve Francii mezi 08:00 a 13:00. V Německu lze doručit zapsanou zásilku náhradním způsobem jako u nás (např. osobě přítomné v bytě nebo sousedovi), v Rakousku jen členům domácnosti, ve Francii není náhradní doručení možné.

Tvrzení, že dodávání poštovních zásilek v dopoledních hodinách je neúčelné, protože adresáti jsou v zaměstnání, je zjednodušené a neodpovídá realitě. V roce 2002 bylo doručeno 71 procent doporučených listovních zásilek a 67 procent balíků přímo adresátům, zbytek byl oznámen.

Důchodci a lidi z různých důvodů nepracující požadují doručení zásilek co nejdříve dopoledne, podniky a firmy pak během pracovní doby, nejraději též do oběda, zaměstnaní pak po pracovní době, tehdy, kdy jsou doma, ovšem to není vždy jen odpoledne a večer. Kdo tedy určí, kdy by měl doručovatel chodit na odpolední pochůzku. Doba, kdy přicházejí zaměstnaní lidé z práce domů, je velmi různorodá, přitom ani u jednotlivce není každý den stejná.

Pokud by Česká pošta měla takový způsob doručování zavést, vzrostly by náklady neúměrně efektu. Je s tím spojena povinnost pošty financovat svůj provoz a dosahovat zisku jako zdroje investic a současně je to otázka cen služeb, resp. jejich kalkulace. A to zejména při regulovaných cenách základních služeb (výstupů) a neregulovaných cenách energií, nájemného, pohonných hmot, servisních služeb, komponentů informačních technologií apod. (vstupů).

Problém je pravděpodobně jinde. Tkví v neuvěřitelné míře byrokracie v našem státě, která způsobuje, že v ČR připadá na každého občana až desetkrát více doporučených zásilek než v jiných zemích.

Pošta nabízí několik možností

Česká pošta, s. p., nabízí svým zákazníkům několik možností, jak se ke své zapsané zásilce dostat s co nejmenšími komplikacemi. Je to především bezplatné opakované doručování zásilek na žádost adresáta běžnou doručovací pochůzkou. Pouze v případě, že adresát žádá opakované doručování mimořádnou pochůzkou, tzn. kurýrní doručování, je tato služby zpoplatněna. Službu opakované doručování lze využít u všech druhů uložených poštovních zásilek. Telefonní číslo na kontaktní místo, které tuto službu zprostředkuje, je uvedeno na přední, popřípadě na zadní straně oznámení o uložení zásilky.

Adresát také může zvolit trvale, nebo jen pro určitou jednotlivou zásilku jinou ukládací poštu, jejíž provozní hodiny pro veřejnost mu lépe vyhovují, např. v blízkosti svého pracoviště.

Zapsaná zásilka může být předávána zmocněnci, kterého určí adresát - tato možnost se nevztahuje na zásilky určené do vlastních rukou. Podrobné informace o všech možnostech podá každá pošta.

V zájmu dalšího odstraňování nepříjemností spojených s doručováním zapsaných zásilek připravuje Česká pošta novou službu - Evidované psaní. Podání této zásilky potvrdí pošta odesilateli stejně jako u doporučeného psaní. Zásilku pak doručovatel vhodí do domovní schránky a tuto skutečnost pošta eviduje ve svých dokladech. Informaci o dodání evidovaného psaní si odesilatel bude moci vyžádat telefonicky nebo ji získá na internetových stránkách České pošty.

Ing. Ladislav Vančura

tiskový mluvčí České pošty, s. p.

E-mail: vancura.ladislav@gr.cpost.cz

Tel.: 267 196 310

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

PROTEXT-spoje-Česká pošta

Category

PC, Internet, telecommunications, post service

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.