RESPIRAČNÍ ALERGIE: EVROPA VYZÝVÁ K PŘIJETÍ OPATŘENÍ

Praha 16. ledna (PROTEXT)

Vzhledem k tomu, že počet Evropanů trpících respiračními alergiemi, jako je alergická rýma a astma, je značný - v součastné době se jedná o více než 150 milionů pacientů, přičemž prognózy na příští desetiletí hovoří o více než 250 milionech pacientů (1) - byly na evropské úrovni uskutečněny dvě významné iniciativy, jejichž cílem je vyzdvihnout závažnost tohoto problému a vyzvat k okamžitým krokům. Na jedné straně Evropská federace asociací pacientů s alergiemi a chorobami dýchacích cest (EFA) prezentovala 22. listopadu v Evropském parlamentu výsledky průzkumu provedeného v 18 evropských zemích, jenž nastínil značně znepokojivý obraz aktuálního stavu léčby těchto onemocnění. Na druhé straně polské předsednictví Rady Evropské unie deklarovalo, že respiračním onemocněním bude dána vysoká priorita a důraz bude kladen na jejich prevenci a léčbu. Cílem těchto iniciativ je vytvořit postup pro zvýšení informovanosti, a tedy zmírnit společenskou a ekonomickou zátěž způsobenou respiračními alergiemi.

Respirační alergie: problém veřejného zdravotnictví

Pro mnohé může být překvapením, když se o respiračních alergiích hovoří jako o problému veřejného zdravotnictví, avšak fakta a číselné údaje jsou zcela nevyvratitelné. Podle současných odhadů zhruba 1 ze 4 obyvatel Evropy trpí respiračními alergiemi (2), přičemž 15 % až 20 % těchto osob je postiženo těžkou formou tohoto onemocnění (3). Kromě vyčerpávajících příznaků souvisí těžká forma těchto alergií s narušením každodenního života, neboť negativně ovlivňuje běžné denní aktivity, kvalitu spánku, kognitivní funkce (pozornost, paměť, myšlení), produktivitu práce a má též vliv na psychosociální pohodu (4,5). Tyto skutečnosti mají nejen výrazný dopad na kvalitu života, kariéru a osobní rozvoj, ale představují i významnou sociální a ekonomickou zátěž pro společnost (1). Odhaduje se, že alergická rýma a astma mají v Evropě každoročně za následek více než 100 milionů zmeškaných pracovních dní a dní školní docházky (1). Též je nutné vzít v úvahu přímé náklady (na hospitalizaci, návštěvy oddělení urgentního příjmu, návštěvy lékaře, ošetřovatelské služby, použití sanitek, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, vyšetření krve a diagnostická vyšetření atd.) chronických onemocnění milionů pacientů. A přece, jak uvádí EFA (6), "i přes významný vliv, které toto onemocnění na jednotlivce i na celou společnost má, jsou respirační alergie opomíjeny a podceňovány a široká veřejnost si není vědoma toho, že se jedná o skutečné onemocnění".

Projekt EFA zaměřený na respirační alergie (6): Zvýšení informovanosti a zmírnění zátěže

Výsledky průzkumu EFA, který podpořila též společnost Stallergenes v rámci partnerství ve 4letém "Projektu alergie", byly 22. listopadu 2011 prezentovány v Evropském parlamentu. Průzkum byl proveden v roce 2011 v 18 evropských zemích (7) a jeho závěry nastínily značně chmurný obraz existujícího stavu řešení respiračních alergií z hlediska prevence a léčby. Důsledkem byla výzva k uskutečnění kroků, které zvýší informovanost pacientů a zdravotnických pracovníků o alergické rýmě, podpoří zavedení lepších preventivních opatření a stanovení včasné diagnózy s následnou lepší léčbou.

Jak je z výsledků průzkumu patrné, zásadní problém spočívá v tom, že vlády, zodpovědné osoby, zdravotničtí pracovníci a často ani pacienti sami si nejsou plně vědomi zátěže, kterou respirační alergie představují. Pacienti, a dokonce někteří zdravotničtí pracovníci podceňují dopad příznaků a riziko zdravotních komplikací. Respirační alergie jsou často nedostatečně diagnostikovány - v Evropě je to až ve 45 % (8), což přirozeně brání pacientům postiženým alergií v přístupu k vhodným léčivým přípravkům a odpovídající léčbě tohoto onemocnění. Výsledky rovněž ukazují, že v mnoha zemích chybí jednoznačné informace o alergiích, a to především o těžkých formách tohoto onemocnění, a nejsou k dispozici vhodné léky a léčebná opatření.

Podle výsledků průzkumu EFA není dostupnost léčivých přípravků v mnoha zemích, z důvodu různé zdravotní politiky a úhrad zdravotní péče, zdaleka optimální. Například alergenová imunoterapie, což je jediná léčba, která může modifikovat příčinu onemocnění především u pacientů trpících střední až těžkou formou, je hrazena jen v několika zemích.

Je to též dáno nízkou informovaností některých zdravotnických pracovníků, a to především těch v první linii. Výsledky též ukazují, že rostou požadavky na počet alergologů a počet alergologických diagnostických a léčebných center, aby bylo usnadněno včasné odeslání pacientů k odborníkům a zajištěna dostupnost léčby. V mnoha zemích je počet alergologů vzhledem k počtu alergických pacientů skutečně příliš nízký a nadále klesá. Účinná léčba respiračních alergií je zásadní pro zlepšení kvality života pacientů a jako prevence vzniku závažnějších onemocnění.

EFA vyzvala rozhodující evropské politické činitele, aby zajistili, že respirační alergie budou uznány za skutečné a závažné onemocnění, které představuje značnou zátěž pro jednotlivce a společnost, aby podpořili národní programy zaměřené na respirační alergie a dali vysokou prioritu prevenci, léčbě a kontrole respiračních alergií, což může vést ke značnému omezení nákladů. Kromě toho je podle EFA naprosto nezbytné podporovat vzdělávání zdravotnických pracovníků v alergologii, aby se zlepšilo stanovení přesné a včasné diagnózy. "Doufejme, že tato iniciativa podpoří realizaci jednotné politiky na evropské úrovni a že napomůže zvýšení informovanosti o respiračních alergiích především v České republice, což z je z dlouhodobého hlediska nezbytné pro zlepšení života pacientů s alergiemi a pro zmírnění příslušné zátěže", poznamenal doc. MUDr. Ondřej Rybníček, alergolog a člen EFA.

Polské předsednictví Rady Evropské unie: zkvalitnění prevence a léčby respiračních onemocnění u dětí

Od července 2011 stálo Polsko v čele Rady Evropské unie a během tohoto období dalo vysokou prioritu prevenci a léčbě respiračních onemocnění (9). Tato iniciativa, první svého druhu v oblasti respiračních alergií, byla realizována s cílem překonat problémy související s alergiemi a zdůraznit důležitost jejich prevence. Významnými milníky programu polského předsednictví byly dvě konference, na nichž se v Polsku sešli zástupci Evropské komise, Rady Evropské unie a Světové zdravotnické organizace, přední odborníci z mezinárodních a národních vědeckých asociací a nevládních organizací.

Účastníci konference se zaměřili na vysoký výskyt alergických onemocnění a astmatu, souvislosti mezi alergií a astmatem, a vliv na pacienty a společnost. Varšavská konference zdůraznila, že "alergie a astma patří mezi nejčastější chronická onemocnění dětí a počet lidí postižených alergiemi se během několika následujících let vyrovná počtu zdravých obyvatel" (10). Předpokládá se, že to povede k "přijetí společných opatření členskými státy, jež zlepší zdravotní stav dětí a mládeže“(7).

Tyto dvě iniciativy zřetelně vybízejí k okamžitým krokům s cílem uznat respirační alergie za problém veřejného zdravotnictví a odpovídajícím způsobem je řešit. Vzhledem k sociálnímu a ekonomickému dopadu na pacienty a na společnost je nejen nutné zvýšit informovanost politických činitelů EU, ale i informovanost na úrovni jednotlivých států, neboť léčba respiračních alergií vyžaduje oba přístupy, potvrzuje EFA.

Kontakt:

PharmDr. Jana Řimáková, Ph.D.

Stallergenes CZ, s.r.o.

Belgická 20, 120 00 Praha 2

Email: jrimakova@stallergenes.cz

Tel.: +420 222 510 778

Reference:

1 A European Declaration on Immunotherapy, Combating Allergy Beyond Symptoms. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 2011

2 Bauchau. et al. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J 2004; 24: 758-764.

3 White P. et al. Symptom control in patients with hay fever in UK general practice: how well are we doing and is there a need for allergen immunotherapy? Clinical and Experimental Allergy. 1998: 28: 266-270.

4 Kremer B. et al. Relationship between allergic rhinitis, disturbed cognitive functions and psychological well-being. Clin Exp Allergy 2002;32:1310-15.

5 Demoly P. et al. A pan-EU study on the burden of illness of allergic rhinitis sufferers compared with non-sufferers, poster presented at EAACI 2011.

6 The EFA Book on Respiratory Allergies: Raise awareness and relieve the burden. European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association (EFA), 2011.

7 Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Řecko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lotyško, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

8 V. Bauchau, S. R. Durham. Epidemiological characterization of the intermittent and persistent types of allergic rhinitis. Allergy 2005: 60: 350-353

9 http://pl2011.eu/en/content/conference-prevention-and-control-asthma-and-all ergies-children-point-view-public-health-urg. Poslední přístup 14. listopadu 2011.

10 Bolesław Samolinski Department of Prevention of Envinronmental Hazards and Allergology, Medical University ofWarsaw, Poland, Book of Abstract of the Experts Conference during Polish Presidency of the EU Council, Warsaw - Ossa, 21 -22.09.2011.

Keywords ČR-zdraví-alergie-firmy-Stallergenes CZ

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.