Portál veřejné správy - jde skutečně o krádež?

Praha 12. ledna (PROTEXT)

Společnost European Business Enterprise, a.s. (EBE) se touto cestou důrazně ohrazuje proti nepravdivým informacím ministra vnitra Jana Kubiceho v jeho odpovědi na interpelaci poslance Michala Doktora ze dne 15. 12. 2011.

Interpelace a odpověď: http://www.michaldoktor.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:pisemna-odpov-ministra-vnitra-na-interpelaci&catid=5:5

Ve své odpovědi ze dne 9. 1. 2012 ministr vnitra Jan Kubice mimo jiné uvádí "V této souvislosti mi dovolte konstatovat, že veškeré technické prostředky, na kterých je provozována stávající informační část PVS i licence aplikačního software, jsou ve vlastnictví Ministerstva vnitra, tudíž za jejich užívání není na místě platit jakémukoli externímu subjektu."

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Vlastníkem aplikačního software Portálu veřejné správy (PVS), konkrétně aplikací Adresář veřejné správy, Agendy, Číselníky, Aplikace správy obsahu, Katalog informačních zdrojů veřejné správy je společnost EBE.

Společnost EBE tento aplikační software prokazatelně vlastní a vyvíjí již od roku 2000 a je vlastníkem jak veškerých autorských práv, tak i veškerých práv souvisejícího průmyslového vlastnictví. Jde o již tradiční produkt společnosti EBE s vysokou funkcionalitou, který se v roce 2003 stal pro své kvality infrastrukturní částí projektu Portál veřejné správy a společnost EBE smluvním dodavatelem aplikací, databází a služeb Portálu veřejné správy.

Do okamžiku zveřejnění odpovědi ministra vnitra Jana Kubiceho na interpelaci měla společnost EBE od zástupců Ministerstva vnitra informace, podle kterých není za provoz aplikací společnosti EBE na PVS ze strany ministerstva placeno výlučně z důvodu nedostatku finančních prostředků. Proto poskytuje společnost EBE aplikační software a související služby pro PVS od 1. 7. 2011 v dobré víře a ve stejném rozsahu jako poskytovala do 30. 6. 2011 na základě předchozích smluvních vztahů.

Okamžikem zveřejnění zmíněné odpovědi ministra vnitra dne 12. 1. 2012 však nastávají nové a podstatné skutečnosti, které mohou způsobit společnosti EBE významnou majetkovou újmu způsobenou nezákonným převodem vlastnictví k aplikačnímu software PVS v majetku společnosti EBE, jako i další případné škody a újmy.

Z výše uvedených důvodů proto společnost EBE veřejně žádá ministra vnitra, aby neprodleně odstranil tento nezákonný stav.

Více informací je k dispozici na http://www.statnisprava.cz.

Kontakt:

European Business Enterprise, a.s.

tel.: 323 601 531

fax: 323 602 025

e-mail: info@ebe.cz

http://www.ebe.cz

Keywords ČR-správa-vláda-internet-firmy-European Business Enterprise

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.